Recycle-tarief (Diftar) update

In de afgelopen raadsvergadering ondersteunde DSV, samen met VVD, het amendement van Gemeentebelangen over het invoeren van het recycle-tarief. De bovengenoemde drie partijen vinden invoering per 1 januari 2022 te vroeg en stelden in het amendement een invoering voor per 1 januari 2023. Er heersen nog te veel vragen. Het amendement werd aangenomen. Het komende jaar kan gebruikt worden voor gerichte communicatie aan de inwoners zodat goed voorbereid in 2023 aan de slag wordt gegaan. In juni is door de raad besloten tot invoering van het recycle-tarief waarmee Opmeer in 2025 wil uitkomen op maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar. In plaats van drie jaar om dit te halen wordt dit dus nu teruggebracht naar twee jaar. Maar als inwoners beter zijn voorgelicht over doel en manier waarop, zal dat uiteindelijk geen bezwaar zijn.

Verordeningen gemeentelijke aanslagen

Bij de verordening over OZB 2022 heeft DSV een stemverklaring tegen deze verordening afgegeven omdat DSV vindt dat de 41% verhoging OZB van vorig jaar nog steeds doorwerkt in het huidige tarief en dat, nu het Rijk een ruime compensatie heeft geboden voor de tekorten in het sociaal domein, minstens 11% OZB aan de inwoners terug zou moeten gaan. Helaas gingen de andere partijen niet met ons standpunt mee, ondanks het voorziene overschot in de gemeentebegroting. DSV vindt dat er geen plannen moeten worden gemaakt met onterecht opgehaald geld bij de burgers. Dat is voor ons een belangrijk standpunt: DSV staat voor lastenvermindering in plaats van lastenverzwaring. Nu lijkt de 1,4% indexering op de OZB heel netjes maar dat is nog steeds een 1,4% indexering op de zware OZB belastingverhoging van vorig jaar.

Amendement DSV over jeugdbibliotheek IKC

In de afgelopen raadsvergadering diende DSV een amendement in over de geplande ruimte voor de jeugdbibliotheek in de te bouwen nieuwe IKC in Hoogwoud. Dit naar aanleiding van vragen van inwoners hierover. De jeugdbibliotheek wordt beschouwd als een medegebruiker van het gebouw en mag daarom niet meepraten over de indeling. Wij leggen hieronder uit hoe dat zit.

Het bouwheerschap van schoolgebouwen ligt bij de schoolbesturen en kinderopvang. Zij hebben invloed op de indeling van het gebouw. Zij zijn de gebruikers van het gebouw en zorgen dat deze tegemoet komt aan hun wensen en eisen. Zij zijn de grootste belanghebbenden in de totstandkoming en (door) ontwikkeling van de IKC’s.

Hoewel de gemeente investeerder is (vanuit de zorgplicht voor onderwijshuisvesting) is de gemeente niet verantwoordelijk voor de invulling. De gemeente heeft vooral een toetsende rol voor het uiteindelijke bouwplan en de daarbij behorende begroting.

In de bouwheerovereenkomst wordt o.a. geregeld: het bouwheerschap, eigendom, onderhoud, bijdrage schoolbesturen en de rol van de gemeente. Deze overeenkomst is vastgesteld in de stuurgroep.

Daarnaast is er een samenwerkingsovereenkomst over de samenwerking, financiën en overige afspraken met de partners van de IKC’s met de daarbij behorende ruimten.

Wie zijn nu de partners en wie zijn de medegebruikers?

Tot de partners in IKC Opmeer worden gerekend het onderwijs, muziekeducatie, peuteropvang, BSO en kinderopvang, bibliotheek en consultatiebureau en in Hoogwoud het onderwijs, muziek, peuteropvang en BSO.

Tot de medegebruikers worden o.a. gerekend het wijkteam Opmeer, schoolmaatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg, ergotherapie, diëtist, logopedie, jeugdbibliotheek (Hoogwoud). Men huurt een ruimte in een van beide IKC’s.

De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvestingskosten van de bibliotheek, consultatiebureau en muziekeducatie. Zij ontvangen jaarlijks een subsidiebedrag om deze lasten te betalen.

DSV vroeg het college zich in te spannen voor voldoende vloeroppervlak voor de bibliotheken. En te streven naar een gedragen alternatief mocht de ruimte niet toereikend.

Nieuw logo DSV

Binnenkort ontvangt u van ons een ansichtkaart met daarop het nieuwe logo van DSV. Met het oog op de verkiezingen heeft DSV het logo aangepast. De DVG wordt echter in zwart/wit geprint en daarom is het verschil niet goed te zien. Maar wel op de ansichtkaart! Het oude logo voldeed niet meer aan deze tijd. Wij hebben met blauw en het hart erin geprobeerd vriendelijker over te komen dan het harde zwart dat voorheen gehanteerd werd. De liggende blauwe strepen geven de verschillende kernen en buurtschappen van Opmeer aan. Met het zeil geven wij aan dat wij willen dat het Opmeer voor de wind gaat. En met het hart geven wij aan dat de fractie van DSV met hart en ziel voor en samen met u en de gemeenschap aan het werk wil. Door Samenwerking Vooruit!

Terugblik op raad van 30 september jl.

Ons DSV fractieraadslid Sven Bruin moest wegens persoonlijke omstandigheden zijn raadszetel afstaan. Gelukkig heeft DSV Carel Anink bereid gevonden zijn plaats in te nemen. DSV prijst zich gelukkig dat zij zulke goede kandidaten in haar gelederen heeft die direct een openvallende plaats kunnen innemen. Wij wensen Carel veel succes toe.

Carel Anink wordt geinstalleerd door burgemeester G. van den Hengel

Op de publieke tribune zaten veel leden van HOSV (behandeling agendapunt 8: het vaststellen van een integrale ontwikkelingsvisie voor het terrein van HOSV) in spanning hoe het met de invulling van hun terrein zou aflopen. Ook voor DSV is het moeilijk te verteren dat 1 jaar na het genomen besluit dat het IKC niet op dit terrein kan worden gevestigd, er nu een visie ligt voor de ontwikkeling van (senioren)woningen, een openbaar (beweeg)park, een gezondheidscentrum en een verenigingsgebouw voor culturele, maatschappelijke en sportactiviteiten. Laten we voorop stellen dat DSV voorstander is van bovengenoemde zaken. Echter… het is zuur dat zo kort nadat het IKC werd afgeschoten er nu wel een nieuw plan kan worden ontwikkeld. DSV heeft de wethouder dan ook dringend verzocht de inwoners een duidelijk en helder verhaal te vertellen hoe dit nu kan. Wij wachten het af.

Onze nieuw benoemd DSV raadslid liet er geen gras over groeien en diende bij agendapunt 9 (vaststellen Transitievisie Warmte) een motie van DSV in. De strekking was de volgende: “zo tijdig mogelijk aan inwoners laten weten welke energiedragers ter vervanging van aardgas gedistribueerd gaan worden”. Dit omdat inwoners alleen met deze kennis kunnen investeren in warmtetransitie-maatregelen zonder het risico te lopen dat ze achteraf een investering doen die (gedeeltelijk) voor niets is geweest”. De hele raad kon deze motie ondersteunen.

Terugblik op raadsvergadering van 23 juni jl.

De opengevallen raadsplek door het aftreden van Mario Appelman wordt ingenomen door Sven Bruin en Anita Huijsman is benoemd tot fractie-assistent.

Recycleplan afvafstoffen huishoudens

DSV diende een motie in tegen het recycleplan afvalstoffen. DSV wil uitgaan van 13  ledigingen waarbij elke lediging minder dan 13 in mindering wordt gebracht. DSV vindt dat de gemeente inwoners moet belonen voor goed scheiden van afval en niet moet straffen. Minder inleveren betekent ook minder betalen. In 2021 zijn de tarieven aanzienlijk hoger geworden. Weer een verhoging vindt DSV niet op z’n plaats. Helaas werd door de andere partijen niet met onze motie ingestemd.

Voorstel tot het vaststellen van de Regionale Energiestrategie NH (RES 1.0)

Ook hier diende DSV een motie in met de vraag of bij het vaststellen over 10 jaar van de RES 2.0 (de opvolger van RES 1.0) niet alleen gekeken wordt naar windenergie en zonneweiden, maar dat ook kernenergie deel uitmaakt van de energiemix .Het ging om een intentieverklaring, niet meer en niet minder. Ook hier gingen de andere partijen niet in mee.

Coronafonds Opmeer

In Coronatijd hebben vooral ondernemers maar ook maatschappelijke organisaties het moeilijk omdat inkomsten wegvallen maar kosten gewoon doorlopen. Het Rijk onderkent dit en heeft de gemeenten geld verstrekt voor het zogenoemde Coronafonds. DSV vindt het belangrijk dat men hiervan op de hoogte is zodat er gebruik kan worden gemaakt van de regeling. 

Het College van Opmeer heeft op 24 februari jl. beleid vastgesteld waarop verenigingen aanspraak kunnen maken op het coronafonds van de gemeente. Het doel is om als gemeente lokale voorzieningen in stand te houden voor organisaties die door Corona wel kosten hebben zoals huur maar geen inkomsten. 

Op www.opmeer.nl (zoek op coronafonds) vindt u alle informatie. Er is een maximum bedrag voor 2020 beschikbaar. Aanvragen kunnen tot mei worden ingediend. DSV gaat ervan uit dat de gemeente maatschappelijke organisaties actief benadert en hulp biedt. 

ZZP´s kunnen beroep doen op TONK (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten). Op de website van de gemeente Opmeer vindt u dit onder Extra Ondersteuning Zelfstandigen. Dit betreft een tijdelijke versoepeling van het Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen en is bedoeld voor ondernemers (waaronder ZZP´ers) die niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Zij kunnen voor 3 maanden via een versnelde procedure aanvullende inkomensondersteuning krijgen. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. In West-Friesland voert WerkSaam dit uit.

Overlijden burgemeester Gertjan Nijpels

De fractie van DSV Opmeer heeft met schrik en leedwezen kennis genomen van het plotselinge overlijden van burgemeester Gertjan Nijpels.

Wij herinneren hem als iemand die altijd voor de gemeente opkwam, toegewijd en enthousiast was. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, zoon en familie. Wij wensen hen alle kracht toe.

Namens de fractie van DSV Opmeer,

Alex Kalthoff, voorzitter bestuur

Mario Appelman, fractievoorzitter

Begrotingsbehandeling 2021 gemeente Opmeer

<a href='https://www.freepik.com/photos/money'>Money photo created by freepik - www.freepik.com</a>


DSV stemt tegen verhoging van 30% OZB, tegen huurverhoging en tegen verhoging o

Het zijn zware tijden voor inwoners en ondernemers. In deze tijd is het belangrijk dat de gemeente er voor je is. Onzekerheid moet niet toenemen en de gemeente moet er alles aan doen om de economie te stimuleren. Dat is de reden waarom DSV gisteravond tegen de voorgestelde begroting stemde. Daarnaast vindt DSV het onbegrijpelijk dat de gemeente steeds meer geld vraagt voor haar eigen organisatie ondanks het vele geld dat hier in het verleden al naar toe ging en ook nog eens zo’n 2 miljoen voor inhuur vraagt. Gemeentebelangen, CDA en PvdA willen met genoemde verhogingen de rekening betalen en de factuur bij de inwoners en ondernemers neerleggen. Volgens ons kan het anders. Onze oplossing is geld (700.000 euro) dat gereserveerd stond voor belastingverplichtingen bij het woningbedrijf maar dat niet betaald hoeft te worden, te gebruiken voor de tekorten. De coalitiepartijen stemden hier tegen. Men was niet ontvankelijk voor onze argumenten. Helaas worden onze inwoners en ondernemers nu de dupe van een vastgestelde begroting 2021 met een verhoging van 30% WOZ!

Meerderheid Gemeenteraad laat huurders in de kou staan!

Raadsvergadering 29-10-2020

Gisteren in een stevige raadsvergadering, heeft DSV zich hard gemaakt voor de huurders. Met een handvol huurders hebben wij voor het gemeentehuis gestaan en hebben de binnenkomende wethouders en raadsleden rustig toegesproken. Dhr. Kuis heeft een duidelijk verhaal neergelegd voor de raad namens de bewoners commissie Helaas heeft dit en de ingediende motie van DSV tegen huurverhoging geen vruchten afgeworpen en waren de wethouder, Gemeente Belangen, CDA, PvdA en VVD niet te bewegen om onze huurders tegemoet te komen. Zij hebben de huurders in de kou laten staan.
Verder stond de locatie IKC Spanbroek/Opmeer op de agenda. Helaas is de meest ideale locatie, het HOSV terrein, door het niet willen inzetten van mediation vanuit het college volledig van de baan. Het voorstel van het college voor locatie Bonifatius is met meerderheid van stemmen aangenomen. Even voor de duidelijkheid DSV is voor het IKC maar zijn absoluut niet overtuigd van de locatie Bonifatius, veiligheid, parkeren, beschikbare ruimte, geluidsoverlast, hoge kosten en de signalen van de omwonenden maken dat er nog teveel vraagtekens openstaan om hierin mee te gaan.
Dat is dan ook de reden dat DSV met stemverklaring tegen deze locatie heeft gestemd.