Bedankt voor uw stem!

Wij willen alle stemmers bedanken voor het vertrouwen in ons. De mensen van DSV gaan zich de komende 4 jaar inzetten om dat vertrouwen kracht te geven in de gemeenteraad. Wij zijn van 3 naar 2 zetels gegaan, en willen de winnaars van de verkiezingen, met name de LPO die met 2 zetels de raad in komt, feliciteren!

Verkiezingen en er wordt u van alles beloofd…

Nog even en u brengt uw stem uit op 14, 15 of 16 maart a.s. Partijen buitelen met goede voornemens over elkaar heen. Wat is er eigenlijk de afgelopen termijn (2018-2022) door partijen gedaan? De PvdA fractie slaat zich graag op de borst over de laatste anderhalf jaar dat zij in het college zat, maar gaat voorbij aan het feit dat sommige onderwerpen een veel langere aanloop en besluitvorming behoeven. Wat DSV trouwens ook verbaast is dat de PvdA zich bij deze verkiezingen als combinatie PvdA/Groen Links profileert maar ook onder de naam Progressief Opmeer. Waar kiest u dan eigenlijk voor? Stel je voor dat de andere partijen ook met drie alternatieven komen om stemmen te winnen!

De verantwoordelijkheid van een partij ligt als eerste bij een besluit in de raadsvergadering. Hier gaat een traject aan vooraf om tot een goed oordeel te komen door informatie in te winnen bij betrokkenen of organisaties, te onderzoeken hoe buurgemeenten hier mee omgaan, het onderwerp intensief in de fractie te bespreken en als men dan nog vragen heeft schriftelijke vragen in te leveren bij het college. Daarna bekijkt de fractie of er nog een amendement  (aanpassing raadsvoorstel) of motie (opdracht aan het college) noodzakelijk is.

Zo diende DSV in de periode juli 2019 tot en met februari 2022 13 keer schriftelijke vragen in. Om u een beeld te geven: de PvdA deed dit 11 keer, CDA 3 x, Gemeentebelangen 2x en VVD 1 x. Het indienen van schriftelijke vragen vraagt veel voorwerk, het verdiepen in de materie kost veel tijd.

In Opmeer bestaat de raad uit een coalitie en een oppositie. De partij met de meeste stemmen vormt een coalitie met andere partijen om tot een gedragen coalitieprogramma te komen.  In 2018 startte de coalitie met het CDA (4), DSV (3) en VVD (2). Nadat DSV tegen de exorbitante OZB-verhoging van 41% stemde, trok het CDA in 2020 de stekker uit de samenwerking en vormde zij een nieuwe coalitie met GB en PvdA (dit ondanks het feit dat de PvdA de minste stemmen bij de verkiezing 2018 behaalde). De wethouder Financiën van DSV werd verzocht op te stappen en zo belandde een PvdA wethouder in het college. DSV en VVD vormen vanaf 2020 de oppositie waarbij zich later fractie Bosch(1) voegde. Stemmenverhouding werd CDA 4,GB 4, PvdA 1. Oppositie DSV 3, VVD 2, Bosch 1. (9-6).  Deze stemmenverhouding betekent dat CDA, GB en PvdA te allen tijde de oppositie kan wegstemmen en halen DSV voorstellen het niet. In zo’n positie willen wij niet weer komen! Help DSV groot te maken. DSV heeft zich de afgelopen vier jaar hard gemaakt voor betaalbare belastingen (met name OZB) betaalbare huren, goede zorg, tijdig bouwen en wil voorsorteren op de warmtetransitie zodat u tijdig weet welke betaalbare maatregelen u moet nemen. Wij luisteren echt naar u bij zaken die in uw buurt spelen. U kunt ervoor zorgen dat DSV sterker in de raad komt en daadwerkelijk haar ambities kan waarmaken. Wij rekenen op u!

Nieuwsbericht IKC Opmeer/Spanbroek

DSV heeft vragen bij het College van B&W ingediend over het IKC Opmeer/Spanbroek. De vragen betreffen hoeveelheid en inpassing parkeerplaatsen, hoe en waar kunnen kinderen buitensporten met het oog op de verkeersveiligheid, wat betekent 1,5 jaar les krijgen op een bouwlocatie, voortgang project en financiën. Bij de vorige verkiezingen werd de verantwoordelijk wethouder van het CDA juist gekozen vanwege de IKC’s in de verwachting dat dit voortvarend ter hand werd genomen. Het is jammer na vier jaar te moeten constateren dat er nog geen spade de grond in is.

DSV is er klaar voor en hoopt op uw stem!

DSV staat voor keuzes in het belang van de lokale bevolking onafhankelijk van landelijke of provinciale politiek. Een belangrijk speerpunt van DSV: terugdraaien van de buitensporige belastingverhoging van 41% OZB naar een normaal niveau. DSV kijkt kritisch naar het geld dat van burgers wordt gevraagd en waaraan dit wordt besteed. Verder: betaalbare zorg voor iedereen en bouwen waar mogelijk is. Maar altijd in samenspraak met inwoners. Participatie op papier is mooi maar niet voldoende. DSV streeft naar volwaardige participatie. Voor meer speerpunten: kijk op www.DSVopmeer.nl/programma of volg ons op Facebook: DSVopmeer.nl

v.l.n.r. eerste rij: Carel Anink (lijsttrekker) Daniel Clark Hagens (nr 2), Wilma de Maijer(nr. 3)
P. Menting, tweede rij: Arie van Duin, Charlotte Zeilstra, Mario Appelman, laatste rij: Sven Bruin, Alex Kalthoff, Rob Bos, Jos Leegwater

Charlotte Zeilstra stopt na verkiezingen met fractievoorzitterschap

Na twee termijnen (acht jaar) werkzaam te zijn geweest, eerst als raadslid, later als fractievoorzitter van DSV, heb ik besloten te stoppen. Het fractievoorzitterschap kost veel tijd en inzet en ik heb het werk met wisselend plezier gedaan. Ik kijk terug op een periode die mij positieve maar soms ook negatieve energie heeft opgeleverd. Af en toe was er te weinig oog voor het algemeen belang om met elkaar te zoeken naar oplossingen. Je ziet dan bepaalde dynamieken van dichtbij die mij niet vrolijk stemmen maar die wel de politiek kenmerken. Naar mijn mening zouden raadsleden na drie maar liefst na twee termijnen moeten stoppen om sleetsheid te voorkomen. Van belang is ook dat raadsleden een daadwerkelijke inbreng in het debat hebben, daar schort het nog wel eens aan. De democratie is hiermee gebaat. Ervaren wethouders zijn onontbeerlijk. Wat maakt de politiek dan zo interessant dat ik mij daar 8 jaar voor heb ingezet? Als raadslid doe je veel kennis op over zaken en besluit je mee over je eigen gemeente. Ik kan het iedereen aanbevelen om een keer de stap naar de politiek te maken. Ik ben trots op DSV, zie mijn laatste plaats op de kieslijst als waardering en zal als partijlid DSV volop blijven steunen.

Opmeer op plek 7 van Nederlands hoogste belastingstijgers

Tot grote verbazing van DSV lazen wij in de Telegraaf van 3 februari jl. het artikel over belastingstijgingen bij gemeenten. Opmeer stond in 2020 op nummer 1 met een verhoging van 41% belasting en haalde daarmee zelfs de landelijke pers. DSV heeft het afgelopen jaar meerdere malen geageerd tegen deze, in haar ogen, onterechte verhoging. Bij de voorjaarsnota, najaarsnota en bij de vaststelling van de gemeentebegroting heeft DSV aangedrongen om het teveel betaalde aan belasting aan burgers terug te geven. Wij waren afgelopen jaar roepende in de woestijn en werd er door de coalitie geen gehoor aan gegeven.In december bij de behandeling van de belastingtarieven voor 2022 sprak wethouder Ter Veen uit dat slechts een indexatie van 1,4% zou worden toegepast op de bestaande tarieven. Maar alweer staat Opmeer landelijk op nummer 7 van de grootste stijgers. In de commissie Bestuurszaken vroeg DSV om uitleg aan de wethouder of hij dit kon verklaren. De wethouder meldde dat hij het artikel niet gelezen had (!). Een zwak excuus, DSV denkt dat de wethouder een discussie wilde vermijden. 

De belofte om slechts een indexering wordt niet waar gemaakt. En belastingbedragen blijven structureel door werken. De inwoner wordt in de ogen van DSV opgezadeld met onterechte verhogingen.

DSV zal een schriftelijke vraag indienen om uitleg. DSV neemt aan dat de wethouder dan in de a.s. raadsvergadering van maart uitleg zal geven over het artikel en de stijging. Helaas is het leed dan al geschied. DSV hoopt dat de nieuwe raad alert blijft op deze onterechte verhogingen.

Heeft het zin een raadslid aan te spreken over een prangende kwestie?

Gezien de laatste uitkomsten inzake de jeugdbibliotheek in Hoogwoud: ja! Als fractievoorzitter van DSV werd ik, vorig jaar,  op de boekenbeurs in de Wijver aangesproken over het concept-ontwerp voor het Kindcentrum Hoogwoud. In dit ontwerp was slechts 20 m2 voor de jeugdbibliotheek ingeruimd terwijl de Stichting van oordeel was dat zij minstens 50 m2 afsluitbare ruimte nodig hadden. Op de raadsvergadering van 10 november 2021 diende DSV een motie in inzake de vloeroppervlakte van de bieb. Na toezegging van de wethouder om de inhoud van de motie te bespreken met de stuurgroep trok DSV de motie terug. Op 15 december jl. diende DSV een lange lijst met vragen in, enerzijds over de vloeroppervlakte, anderzijds over de onvrede van sommige direct belanghebbenden. Op 11 januari 2022 ontvingen wij antwoord op onze vragen. De wethouder heeft inderdaad de voorgenomen motie in de stuurgroep besproken en het bleek dat de inpassing van 50 m2 makkelijk te doen was in het definitieve ontwerp. De consequentie is wel dat de stichting Jeugdbibliotheek Opmeer een extra beroep zal moeten doen op een (exra) gemeentelijke subsidie voor de exploitatiekosten. Verder heeft de bouwheer toegezegd aandacht te besteden aan de participatie van direct omwonenden, gebruikers en andere belanghebbenden. U kunt op https://kindcentrumhoogwoud.nl alle ontwikkelingen volgen.

Dus ja, het loont om uw raadsleden aan te spreken bij prangende kwesties. DSV is in ieder geval altijd bereid met u in gesprek te gaan. 

Recycle-tarief (Diftar) update

In de afgelopen raadsvergadering ondersteunde DSV, samen met VVD, het amendement van Gemeentebelangen over het invoeren van het recycle-tarief. De bovengenoemde drie partijen vinden invoering per 1 januari 2022 te vroeg en stelden in het amendement een invoering voor per 1 januari 2023. Er heersen nog te veel vragen. Het amendement werd aangenomen. Het komende jaar kan gebruikt worden voor gerichte communicatie aan de inwoners zodat goed voorbereid in 2023 aan de slag wordt gegaan. In juni is door de raad besloten tot invoering van het recycle-tarief waarmee Opmeer in 2025 wil uitkomen op maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar. In plaats van drie jaar om dit te halen wordt dit dus nu teruggebracht naar twee jaar. Maar als inwoners beter zijn voorgelicht over doel en manier waarop, zal dat uiteindelijk geen bezwaar zijn.

Verordeningen gemeentelijke aanslagen

Bij de verordening over OZB 2022 heeft DSV een stemverklaring tegen deze verordening afgegeven omdat DSV vindt dat de 41% verhoging OZB van vorig jaar nog steeds doorwerkt in het huidige tarief en dat, nu het Rijk een ruime compensatie heeft geboden voor de tekorten in het sociaal domein, minstens 11% OZB aan de inwoners terug zou moeten gaan. Helaas gingen de andere partijen niet met ons standpunt mee, ondanks het voorziene overschot in de gemeentebegroting. DSV vindt dat er geen plannen moeten worden gemaakt met onterecht opgehaald geld bij de burgers. Dat is voor ons een belangrijk standpunt: DSV staat voor lastenvermindering in plaats van lastenverzwaring. Nu lijkt de 1,4% indexering op de OZB heel netjes maar dat is nog steeds een 1,4% indexering op de zware OZB belastingverhoging van vorig jaar.

Amendement DSV over jeugdbibliotheek IKC

In de afgelopen raadsvergadering diende DSV een amendement in over de geplande ruimte voor de jeugdbibliotheek in de te bouwen nieuwe IKC in Hoogwoud. Dit naar aanleiding van vragen van inwoners hierover. De jeugdbibliotheek wordt beschouwd als een medegebruiker van het gebouw en mag daarom niet meepraten over de indeling. Wij leggen hieronder uit hoe dat zit.

Het bouwheerschap van schoolgebouwen ligt bij de schoolbesturen en kinderopvang. Zij hebben invloed op de indeling van het gebouw. Zij zijn de gebruikers van het gebouw en zorgen dat deze tegemoet komt aan hun wensen en eisen. Zij zijn de grootste belanghebbenden in de totstandkoming en (door) ontwikkeling van de IKC’s.

Hoewel de gemeente investeerder is (vanuit de zorgplicht voor onderwijshuisvesting) is de gemeente niet verantwoordelijk voor de invulling. De gemeente heeft vooral een toetsende rol voor het uiteindelijke bouwplan en de daarbij behorende begroting.

In de bouwheerovereenkomst wordt o.a. geregeld: het bouwheerschap, eigendom, onderhoud, bijdrage schoolbesturen en de rol van de gemeente. Deze overeenkomst is vastgesteld in de stuurgroep.

Daarnaast is er een samenwerkingsovereenkomst over de samenwerking, financiën en overige afspraken met de partners van de IKC’s met de daarbij behorende ruimten.

Wie zijn nu de partners en wie zijn de medegebruikers?

Tot de partners in IKC Opmeer worden gerekend het onderwijs, muziekeducatie, peuteropvang, BSO en kinderopvang, bibliotheek en consultatiebureau en in Hoogwoud het onderwijs, muziek, peuteropvang en BSO.

Tot de medegebruikers worden o.a. gerekend het wijkteam Opmeer, schoolmaatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg, ergotherapie, diëtist, logopedie, jeugdbibliotheek (Hoogwoud). Men huurt een ruimte in een van beide IKC’s.

De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvestingskosten van de bibliotheek, consultatiebureau en muziekeducatie. Zij ontvangen jaarlijks een subsidiebedrag om deze lasten te betalen.

DSV vroeg het college zich in te spannen voor voldoende vloeroppervlak voor de bibliotheken. En te streven naar een gedragen alternatief mocht de ruimte niet toereikend.