Opmeerse wethouder van financiën Alex Kalthoff: ‘We zijn én blijven een betrouwbare gemeente’

Door: Roos Bähr WF nieuws 18 mei 2020

OPMEER – Alex Kalthoff, wethouder van financiën in de gemeente Opmeer, vindt het een spannende tijd. Onlangs heeft het CDA de samenwerking, vanwege een meningsverschil, beëindigd en dat is vervelend. Toch is de wethouder duidelijk: ‘Ik ben altijd met een sluitende begroting gekomen en dat gaat nu ook weer gebeuren.’

Recentelijk heeft het CDA de stekker uit de samenwerking getrokken. ‘Dat is erg vervelend in deze tijd, vooral omdat het merendeel van het college uit collega’s van die partij bestaat’, zegt wethouder Kalthoff. ‘Deze periode gaat gepaard met veel onzekerheden en dan is continuïteit en een stabiele coalitie nodig. De reden dat het CDA de samenwerking heeft gestopt was een meningsverschil over het financiële boekje. Zij wilden de lasten voor de inwoners en bedrijven verhogen met 30%. Ik ben het daar niet mee eens. Iedereen kent in deze coronatijd een onzekere (financiële) situatie en daarom sta ik niet achter zo’n enorme stijging van de lasten. Deze stijging is ook niet in lijn met het raadsprogramma.’ 

Zo goed mogelijk ontzien

Opmeer heeft te maken gekregen met een stuk hogere zorgkosten. ‘Voor een kleine gemeente is die toename van één miljoen euro heel veel. Dit heeft tot gevolg dat we andere uitgaven moeten verlagen en de inkomsten verhogen, maar ik wil de inwoners niet met veel hogere lasten opzadelen. Vanuit die overtuiging vul ik mijn rol in. Ik kijk aan welke knoppen we kunnen draaien voor een goede begroting. We hebben weinig tot geen schulden en op de spaarrekening staat nog een aardig bedrag. Toch staat ook ons huishoudboekje onder druk. We proberen richting te bepalen en het voor onze inwoners, verenigingen en ondernemers zo goed als mogelijk te doen.’

Geen dingen doen die tot verdere economische schade leiden en zorgen dat de economie weer gaat draaien, staan voorop. ‘We moeten voorkomen dat er werkelozen bijkomen, want dat kost juist geld. Tevens wil ik benoemen dat we ook met mooie zaken bezig zijn, zoals de bouw van twee nieuwe scholen. Dit geeft ook aan dat we blijven investeren in de toekomst. Verder moeten we ook positieve punten uit de huidige tijd filteren. Bijvoorbeeld dat (gedeeltelijk) thuiswerken goed mogelijk is en we daardoor het milieu kunnen ontzien. We moeten de maatschappij zo efficiënt mogelijk gaan inrichten.’

Betrokken en snel schakelen

‘Ik ben altijd met een sluitende begroting gekomen en dat gaat nu ook weer gebeuren. We zijn en blijven een betrouwbare gemeente. De komende weken en maanden moeten we kijken hoe het verder gaat en wat de effecten van de coronacrisis zijn. Hiervoor zullen we vinger aan de pols houden. Het aantal aanvragen voor financiële steun valt nog mee. Wel hebben we bijvoorbeeld aan verenigingen en ondernemers, de kracht van onze gemeenschap, gevraagd tegen welke financiële problemen ze aanlopen. Dat houden we goed bij en we kijken waar we kunnen helpen.’ 

‘Als kleine gemeente kunnen we snel inspringen op wat we horen en zien. We zijn betrokken en kunnen snel schakelen. Als er bepaalde onzekerheden zijn, dan zijn we daarvan op de hoogte. Misschien hebben we niet direct een oplossing, maar met elkaar kunnen we wel kijken hoe we er het beste uitkomen. Elkaar helpen, ook de inwoners onderling, maakt ons tot de gemeente Opmeer!’

Heeft Opmeer een crisis

Van onze verslaggever NHD 16-5-20
Opmeer •

De CDA-wethouders in Opmeer werken gewoon door, maar de fractie heeft de coalitie vaarwel gezegd. Dus is de hamvraag: heeft Opmeer nu een bestuurlijke crisis of niet? Fractievoorzitter Richard op ’t Veld van het CDA kan die vraag niet beantwoorden.
En de coalitiegenoten? ,Ja dat lijkt mij wel”, reageert Jacko Hoek (VVD). “Dit is een crisis. Het CDA trekt de stekker uit het coalitie-akkoord, wij niet.” Duidelijk is dat het CDA een stijging van 30 procent voor de ozb niet wil uitsluiten: DSV en VVD wel.
“We hebben nu feitelijk een college, dat wordt gesteund door de minderheid van de raad”, oordeelt Hoek. “De VVD wil dit graag op korte termijn oplossen en met de andere partijen om tafel.”
“Voor mijn gevoel hebben we nu een crisis”, stelt Niko de Groot (PvdA). ,,Formeel zijn de wethouders niet weg, maar het CDA steunt de eigen coalitie niet meer. Uiteindelijk bepaalt de gemeenteraad welke wethouders we hebben.” De Groot heeft geprobeerd alle vijf par~
tijen om tafel te krijgen. “Het CDA wilde niet: jammer.”
Ook Mario Appelman (DSV) is duidelijk: het is crisis en de burgers weten waarom. “Weglopen uit de politiek baat de burger niet”, reageert hij. En, verwijzend naar het feit dat het CDA geen overleg wilde: “het niet willen meewerken aan een oplossing getuigt van een gebrek aan respect.”
Fractievoorzitter Rene Pelt (GB) wil de rust bewaren en zwakt het woord crisis af. “De gemeente is niet stuurloos of zoiets. Maar er moet wel een oplossing komen. Daarover willen wij met alle partijen in gesprek.”

Coalitie Opmeer spat uit elkaar

NHD 14-5-20


Opmeer • Wat al was gevreesd, is nu ook realiteit: Opmeer heeft even geen coalitie meer. Het CDA heeft de samenwerking met de partijen DSV en VVD stopgezet.

Eerder werd al bekend dat de Op­meerse CDA-coryfee Nico Bosch de partij na 21 jaar de rug heeft toegekeerd.Hij blijft in de gemeenteraad, heeft hij al laten weten. Deze week kwam naar buiten dat de twee CDA­ wethouders Robert Tesselaar en Bram Beemster het hartgrondig on­eens zijn met de wethouder financien, Alex Kalthoff (DSV).
Inzet:de mogelijke verhoging van de ozb met dertig procent. DSV vindt dat onbespreekbaar, het CDA niet. Dat blijkt het zetje naar de breuk in de coalitie te hebben gegeven.
Het heeft er nu van weg dat de christen-democraten in Opmeer zich hebben vervreemd van de rest van de politiek. Volgens fractievoor­zitter Richard op ’t Veld van het CDA is de breuk veroorzaakt door ‘een gebrek aan vertrouwen in een vruchtbare samenwerking’.

Noodzaak


Voor het CDA zijn forse ingrepen in de gemeentelijke begroting keiharde noodzaak, wil de plattelandsge­meente ook zelfstandig kunnen blijven. Daar zit kennelijk het breekpunt,
aldus de verklaring die fractievoor­zitter Op ’t Veld woensdagavond stuurde:”Het was de discussie over het waarborgen van de zelfstandig­heid van de gemeente en de taakver­deling en rolopvatting van college en gemeenteraad.” Het CDA zocht naar ruimte voor ‘alternatieve den­krichtingen’, in dit geval de verhoging van de huizenbelasting. Maar daarin staat de partij dus alleen. De fractievoorzitter moppert in een verklaring over het ontbreken
van een goed inhoudelijk gesprek. Dat zou dan gaan over politieke stokpaardjes, bij de andere partijen. “Het ontbrak daarbij aan de bereidheid tot het sluiten van compromis­sen. Alles bij elkaar opgeteld zijn we tot de conclusie gekomen dat de huidige situatie onwerkbaar is geworden.”
De kans is nu groot dat de andere partijen in de gemeenteraad een coalitie willen vormen zonder het CDA.

DSV Opmeer verwelkomt Nico Bosch

Persbericht 14 mei 2020
Raadslid Nico Bosch sluit zich aan bij de fractie van DSV Opmeer. Dit hebben Bosch en DSV in een gezamenlijk bericht laten weten.

Bosch maakte op 30 april aan het CDA kenbaar zijn 28 jarige lidmaatschap op te zeggen vanwege een verschil van inzicht over de uitoefening van het raadslidmaatschap. Sindsdien beraadde hij zich over zijn politieke toekomst. Bosch: “De afgelopen week heb ik met veel mensen gesproken en warme reacties ontvangen. Dat heeft me doen beseffen dat
mijn inzet voor Opmeer op het gebied van zorg en ouderen wordt gewaardeerd en hard nodig blijft. Ik heb besloten me bij DSV aan te melden omdat we inhoudelijk op één lijn zitten en dezelfde visie delen over hoe je als fractie en raadslid functioneert.”

DSV fractievoorzitter Mario Appelman is blij met de beslissing van Bosch om lid te worden van zijn fractie en omarmt zijn komst. “Nico heeft een behoorlijke staat van dienst en is zeer actief en zichtbaar in de gemeenschap. Hij past daardoor goed bij het profiel van DSV.” Appelman gaat verder: “Iedereen die onze doelstellingen en normen en waarden deelt is welkom. Als lokale partij staan we open voor iedereen, ongeacht achtergrond of landelijke partijvoorkeur. Met Nico verwelkomen we een ervaren, deskundig en betrokken raadslid.”

Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mario Appelman,
fractievoorzitter van DSV.

Ledenvergadering DSVZaterdag 25 januari jl. hield DSV haar tweejaarlijkse ledenvergadering. Op de agenda o.a. het huishoudelijk reglement, financieel verslag 2019 en vaststelling contributie. Ook bespraken wij de politieke toekomst van Opmeer. Om een robuuste partij te zijn en te blijven, verwelkomen wij graag nieuwe leden. Denkt u graag mee
over uw eigen gemeente? Kom dan een fractievergadering bezoeken.
Ook rechtstreeks contact is natuurlijk mogelijk via onze secretaris mevr. W de Maijer , tel. 0645042839.
Over twee jaar zijn er verkiezingen. Heeft u ambities? Graag! Vindt u een rol interessanter als achterban lid en hoeft u niet meteen op de voorgrond? Graag! De politiek en niet alleen DSV heeft meedenkers nodig!

Opmeerders praten mee over toekomstvisie gemeente

Dit artikel is erg in lijn met ons verkiezingsprogramma en het raadsprogramma (visie, inwoners mee laten denken en praten, woningbouw kleine kernen)

Martin menger

Burgemeester Nijpels, hier geflankeerd door de jeugdburgemeesters Liese en Bram, tijdens de nieuwjaarsreceptie.

AARTSWOUD

De inbreng van de bewoners bij een nieuwe toekomstvisie wordt niet alleen op prijs gesteld, die is zelfs hard nodig. De gemeenteraad wil dat samen met de dorpsraden gaan opzetten,

Dit stelde burgemeester GertJan Nijpels vrijdagavond tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente in het kerkje van Aartswoud. Dat de receptie nu eens hier wordt gehouden, is geen toeval: Opmeer wil met de vier dorpsraden in de eigen gelederen op deze manier de eigen inwoners meer en meer opzoeken.

Het plan van de gemeenteraad is om dit jaar een nieuwe toekomstvisie te maken voor de plattelandsgemeente. De inbreng van de eigen inwoners staat daarbij centraal, aldus de burgemeester.

,,De inwoner als bewoner, inwoner als klant, of zeker ook de kritische inwoner met een genuanceerde mening? Uw gemeentebestuur zal mede op basis van deze inbreng haar eigen visie vastleggen.”

Duidelijk is dat vanuit Aartswoud ook wordt gevraagd om meer woningbouw. Wat, op een bescheiden manier, ook tot de mogelijkheden moet horen. ,,Dit wordt het jaar van de oplossingen”, voorspelde Nijpels. Wat hem betreft speelt het Rijk ook een wat krachtdadiger rol als het gaat om de positie van de gemeente. ,,Deze minister van financiën heeft een overschot van 13 miljard euro, terwijl bij de gemeente de balans door de noodzakelijke bezuinigen is doorgeslagen.”

De nieuwe Omgevingswet zet volgens Nijpels de deur op een kier naar meer huizenbouw in de kleine kernen, terwijl de gemeente zelf voortvarend aan de slag moet met bedrijventerreinen, in de wetenschap dat de derde fase van De Veken alweer is uitverkocht.

De beste plek voor een nieuw integraal kindcentrum (ikc) is nu nog de hete aardappel in de Opmeerse politiek. In maart gaat dat veranderen, aldus de burgemeester. Dan hakt de gemeente de knoop door over een alternatief voor het HOSV-terrein.

Tot slot de vuurwerkoverlast. Nijpels bekijkt al het gekrakeel over een verbod met enige verbazing. Hij wijst nuchter op het gebrek aan agenten: ,,Handhaven? Graag”, besloot Nijpels. ,,Met wie dan?”

Regionale Energiestrategie en IKC (scholen)

gepubliceerd DVG 20-12-19

Regionale Energiestrategie (RES)

DSV is de afgelopen weken prominent in het nieuws geweest in het Noordhollands Dagblad en de Telegraaf. (zie artikelen op dsvopmeer.nl). Er zijn n.a.v. hiervan vragen gesteld en daarom hebben wij een uitgebreid exposé op de site geplaatst met alle achtergrondinformatie en cijfers. DSV is van mening dat het onhaalbaar wordt om met alleen zon en wind de gestelde klimaatdoelen in 2040 te bereiken en vindt dat kernenergie betrokken moeten worden bij de energiemix van de RES. Er moet samen met zes andere West-Friese gemeenten een Regionale Energiestrategie (RES) worden vastgesteld. Belangrijke vraag hierbij is, welk risico is groter: dat van klimaatverandering of dat van kernenergie. Als het klimaatverandering is, dan moet met een serieuze strategie een locatie worden aangewezen waar een CO2 vrije kerncentrale mag komen (zie dsv opmeer.nl)

IKC motie in raadsvergadering van 12 december

Een politiek unieke situatie vond plaats in de raad van 12 december jl. De hele raad schaarde zich achter een motie waarin het HSOV bestuur dringend wordt verzocht opnieuw in gesprek te gaan met het college om aan de wens van alle partijen en het belang van duizenden (nu en toekomstige) inwoners tegemoet te komen inzake de bouw van een IKC op het HSOV terrein. DSV blijft optimistisch dat HSOV het belang van de burgerparticipatie, het onderwijs, de kinderen en de ketenpartners laat prevaleren.

Op naar 2020!

DSV wenst alle inwoners van Opmeer fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. U bent in 2020 van harte welkom op onze fractievergaderingen. U kunt zich aanmelden op tel. 06-81451872  (secretariaat DSV). 

Meer achtergrondinformatie over de artikelen in de Telegraaf en NHD

Naar aanleiding van onderstaande artikelen zijn er door lezers vragen gesteld. Voor meer detailinformatie en uitleg van de genoemde cijfers klikt u hieronder op detailinfo. U kunt daar lezen waarom, het naar de mening van DSV, nodig is dat kernenergie betrokken wordt bij de energiemix van het Westfries Energie Kompas.

Belangrijke vraag bij de ontwikkeling van een RES (Regionale Energie Strategie) beantwoord moet worden is: welk risico is groter: dat van klimaatverandering of dat van kernenergie. Als het risico van klimaatverandering groter is, dan kan een serieuze strategie niet zonder een locatie aan te wijzen waar die CO2 vrije kerncentrale mag komen.

Conclusie van DSV is dat alleen met zon en wind de gestelde doelen niet worden bereikt. Er zal een betekenisvolle andere CO2 vrije productietechniek bij moeten en de enige techniek die dit kan is kernenergie.

Opmeer zet hakken in zand: ’Liever kerncentrale dan windmolenpark’

PREMIUM Het beste van De Telegraaf d.d. 28-11-19

author avatar
Door EDWIN TIMMER
in BINNENLAND

OPMEER – Lokale politici in West-Friesland zetten de hakken in het zand tegen de door Den Haag opgelegde energietransitie. De eis om binnen twintig jaar alle stroom via aardwarmte, zonnepanelen en windmolens op te wekken stuit op forse weerstand. ,,We eisen dat de optie kernenergie op tafel komt”, zegt de Opmeerse politica Charlotte Zeilstra.

46 min geleden in BINNENLAND


Carel Anink en Charlotte Zeilstra. „Burgers hebben geen benul wat er op hen afkomt.”
Ⓒ MICHEL VAN BERGEN

Het DSV-raadslid verwoordt de breed gevoelde aversie tegen een toekomstbeeld van louter zonneweides en windmolens boven nu nog weidse West-Friese vergezichten. Ook in buurgemeenten Medemblik en Koggenland groeit het chagrijn over de opdracht die het rijk heeft neergelegd in de vorm van een regionale energiestrategie. Dit is de lokale uitwerking van het eerder dit jaar gesloten klimaatakkoord.

Rode Lampjes

,,Onze burgers hebben geen benul wat er op hen afkomt”, zegt Zeilstra. Zij stoort zich nu al aan de rode lampjes van nieuwe hoge molens die vlak over de Noordzeedijk in de gemeente Hollands Kroon zijn neergezet. ,,Het is hier ’s avonds alsof je in een buitenaards landschap belandt. Al die knipperende lichtjes. En dit is nog maar het begin.”

In Opmeer dook energiespecialist Carel Anink voor de DSV, die in een coalitie zit met VVD en CDA, in de cijfers. Hij trekt een schokkende conclusie. ,,Als we in 2040 klimaatneutraal willen zijn, moeten we 3,1 TerraWattuur energie opwekken zonder CO2 uit te stoten. Daar heb je 996 windmolens van 3 MW voor nodig. Op zee vereist dat al 426 vierkante kilometer, terwijl West-Friesland slechts 348 vierkante kilometer telt.”

VOC-stadjes

Een andere optie is om 119 vierkante kilometer aan zonneweides aan te leggen, berekent Anink. ,,Dat is een derde van heel onze regio. Of mensen het nu lelijk vinden of niet, één tegenargument is nog veel belangrijker: beide opties zijn feitelijk onmogelijk.” Daarom wil DSV dat ook kernenergie wordt onderzocht. Het is de enige manier om CO2-neutraal energie op te wekken zonder het uitzicht te verwoesten.

Dezelfde zorg leeft in Medemblik. ,,We wonen in een historisch landschap van dorpjes, vergezichten en VOC-stadjes. Dat verpest je door alles met windmolens vol te gooien”, waarschuwt André Meester, raadslid namens de lokale partij BAMM. Ook Meester, ooit werkzaam bij het nucleaire instituut ECN in Petten, wil af van het taboe op kernenergie. De VVD, de grootste raadsfractie, steunt hem. ,,Wij zijn niet happig op enorme zonneweides”, zegt de liberale fractievoorzitter Mark Raat.

De vraag is of gemeenten in West-Friesland, of elders in het land, in staat zullen zijn om van het door het Rijk ingezette spoor af te wijken. Als een regio niet voldoet aan opwekking van voldoende hernieuwbare energie, kan het kabinet ingrijpen. Jan Wijnker, raadslid voor Gemeentebelangen Koggenland, is niet bang voor de strijd. ,,Ik vind dat we een vuist moeten maken naar Den Haag, want ze zijn daar volledig de weg kwijt.”

“Illusie”

Wijnker wijst op grote landen als Brazilië, Rusland en Amerika die het Klimaatakkoord van Parijs aan hun laars lappen. ,,Het is een illusie om te denken dat wij het klimaat redden. Zeker als je het zonder kernenergie wilt doen. Daarom moeten we ons nuchtere verstand gebruiken. Laten we geen domme dingen doen in West-Friesland. Binnen enkele jaren ziet ook Den Haag in dat dit niet de juiste weg is”, verwacht het oppositie-raadslid.

Kernenergie als optie propageren, lokt automatisch één vraag uit: mag zo’n kerncentrale dan ook in West-Friesland komen te staan? ,,Als je de keuze uitlegt tussen weilanden vol molens en zonnepanelen of één centrale, dan waarschijnlijk wel”, denkt Zeilstra. Anink is nóg stelliger: ,,Absoluut. Zet ‘m maar in mijn achtertuin.”