Ingediende raadsvragen dienen beantwoord te worden zonder dat hier geld voor wordt gevraagd.

Het college van burgemeester en wethouders van Opmeer wil de ozb (onroerend zaak belastingen) verhogen met 30% en de huren met 5,1% . En dit terwijl er de afgelopen jaren bijna 2 miljoen euro naar de interne organisatie is gegaan en waar men nog eens bijna 700.000 euro bovenop wil doen. Zulke enorme bedragen vindt de raadsfractie van DSV (Door Samenwerking Vooruit) in deze tijd onbegrijpelijk.

DSV heeft daarom raadsvragen gesteld:  o.a. hoeveel geeft Opmeer jaarlijks uit aan het eigen personeel en inhuur externen en hoe is de capaciteit in Opmeer in vergelijking met andere gemeenten? Vragen hierover van 24 april 2020 zijn na 3,5 maand nog steeds niet beantwoord. Uit onderzoek van DSV blijkt dat Opmeer in de regio Wes-Friesland tot de duurste gemeente behoort met de hoogste lasten voor inwoners en de meeste capaciteit voor de organisatie. 

Burgemeester Nijpels, tevens portefeuillehouder Personeel en Organisatie en de wethouders kwamen zelfs in de raadsvergadering van 2 april jl. met een voorstel om de vragen van DSV alleen te willen beantwoorden als de gemeenteraad hiervoor 18.000 euro extra budget ter beschikking wilde stellen om zodoende externen in te kunnen huren tegen een hoog uurtarief om basale vragen te beantwoorden. 

Hoogleraren staats- en bestuursrecht Elzinga en Voermans oordeelden afgelopen weekend in het blad Binnenlands Bestuur dat Nijpel’s actie  “volkomen ridicuul” is en  “zo fout is als het maar zijn kan”. Zij wijzen er op dat Nijpels en de wethouders volgens de Gemeentewet verplicht zijn raadsvragen te beantwoorden (zie: www.binnenlandsbestuur.nl). Fractievoorzitter Mario Appelman: “De raad en onze inwoners hebben er recht op te weten wat er met al het geld voor personeel en inhuur gebeurt. Het is niet acceptabel dat  een burgemeester dergelijke verantwoordingsplicht afdoet als te detaillistisch, een vergelijking trekt met een vraag over een kuub zand en niet uitsluit in de toekomst weer geld te vragen voor het beantwoorden van raadsvragen”. 

Appelman: ”Waarom kan die basale informatie niet geleverd worden? Elk bedrijf of overheidsorganisatie moet toch weten hoe het zit met personeel en externe opdrachten? Zelfs inzicht over wat er met de bijna 2 miljoen euro per jaar aan externe inhuur gebeurt is er in Opmeer kennelijk niet. Wij maken ons daar grote zorgen over. Zeker als bewoners-eigenaren en ondernemers tegelijkertijd wordt gevraagd daarbij de rekening voor te betalen: 30% meer ozb en ruim 5% meer huur. En dat nog wel uitgerekend in Coronatijd”.

Mario Appelman: “De top van het gemeentehuis dient de eigen bedrijfsvoering op orde te hebben en ons te antwoorden, al is het alleen al uit respect voor de raad als hoogste orgaan van de gemeente. Wij nemen dit hoog op en dit krijgt nog een staartje”. 

De vragen die de raad €18.000 zouden gaan kosten.

Opmeer, 10 augustus 2020

Schriftelijke vragen aan het college van b&w van Opmeer (conform artikel 32 van het Reglement van Orde)
Opmeer, 24 april 2020
Onderwerp: kosten personeel en organisatie
Geacht college,
De uitgaven op de gemeentelijke begroting staan momenteel door diverse omstandigheden (o.a. doorwerking rijksbeleid en de Coronacrisis) ernstig onder druk. Een goede beheersbaarheid van de uitgaven is daarom noodzakelijk.
In de gemeenteraad is meermalen kritisch gediscussieerd over investeringen in de organisatie, met name over het rendement van eerdere budgettaire impulsen en de manier waarop het college daar de komende tijd verdere invulling aan wenst te geven.
Met het oog op het noodzakelijke zicht op de actuele stand van zaken en de uitgaven op het gebied van personeel en organisatie, heeft DSV de volgende schriftelijke vragen:

 1. Wat verstaat u onder externe inhuur?
 2. Kuntueenspecificatievanalleexterneinhuurperjaarvanaf2017totenmet 2020 aan de raad overleggen en hierbij onderscheid maken tussen inhuur voor reguliere- en projectmatige werkzaamheden? Zo nee, waarom niet?
 3. Welke inhuurverplichtingen (in euro) liggen contractueel al vast en welke bent u voornemens nog aan te gaan en per wanneer?
 4. Hoe hoog zijn de personele uitgaven geweest van 1 januari tot 1 april 2020?
 5. Wat is het verloop qua personele uitgaven geweest per jaar vanaf 2017 en wat is uw verwachting tot en met 2023? Kunt u daarbij aangeven welke majeure ontwikkelingen een rol hebben gespeeld bij de trend die zichtbaar is?
 6. Hoeveelbeschikbarevacatureruimte(infte)iserperultimomaart2020?
 7. Voorwelkefunctieswordteropditmomentgeworven(lopendeprocedures)?
 8. Voor welke functies voorziet u op dit moment nog nieuwe wervingsprocedures?
  Uit onze rondgang bij de Westfriese gemeenten is gebleken dat het aantal fte per 1000 inwoners in 2019 als volgt is:
  Medemblik Koggenland Hoorn
  SED Opmeer
  5.4 fte
  6.2 fte
  7.2 fte
  5.5 fte
  7.3 fte (oplopend naar 7.7 fte in 2020 excl. extra formatie wijkteam
  en formatie voortvloeiend uit de beschikbaar gestelde middelen a € 247.500,-)
 9. Hoe verklaart u deze grote verschillen zo concreet mogelijk?
  Verder geeft Berenschot aan dat de apparaatskosten van de gemeente Opmeer € 1.002,- per inwoner bedraagt. Volgens de programmabegroting 2019 is dit € 730,- per inwoner. In Koggenland zijn deze kosten € 547,- per inwoner en in Medemblik € 584,-.
 10. Hoe verklaart u het grote verschil in apparaatskosten per inwoner in het rapport Berenschot en de programmabegroting Opmeer?
 11. Hoe verklaart u het grote verschil in apparaatskosten per inwoner tussen Opmeer en Koggenland/Medemblik?
 12. Kunt u in het bijgevoegde Excelbestand de daarin gevraagde informatie zo concreet mogelijk verstrekken? Wij gaan er vanuit dat alle door u te leveren bedragen traceerbaar zijn in de begrotingen, taakveldenramingen, jaarrekeningen en facturen.
  Vanwege het ontbreken van vergaderingen in verband met de Coronacrisis, verzoeken wij u vriendelijk onze vragen op korte termijn te beantwoorden, in ieder geval binnen de daarvoor door de gemeeneraad vastgestelde termijn van 30 dagen.
  Namens de fractie van DSV
  M.P.J. Appelman

Bestuur bijeen

Anita Huijsman (penningmeester) Wilma de Maijer (secretaris) Alex Kalthoff(voorzitter)

Het bestuur van DSV kwam vandaag bijeen.
Inmiddels zijn we gestart gesprekken te voeren met alle leden. Het is goed om Samen te evalueren en onze blik op de toekomst te richten.

Dramatisch verloop besluitvorming IKC Spanbroek/Opmeer


Voor 2018 werd er al jaren gesproken over 2 nieuwe Integrale Kind Centra (IKC’s). DSV vindt dat er goed geluisterd moet worden naar wat bewoners, scholen en andere gebruikers willen. Daarom waren wij blij met de start van een burgerparticipatie proces na de verkiezingen van 2018.

Op 1 juli j.l. werd een speciale gecombineerde commissievergadering gehouden met het agendapunt ´ het voorstel tot het bouwen van twee IKC´s (Integraal Kind Centra) in de gemeente Opmeer´. In deze vergadering pleit DSV ervoor op 9 juli (raad) in ieder geval een besluit te nemen over de loskoppeling van de bouw van een IKC in Opmeer/Spanbroek en Hoogwoud. (zie notulen gemeenteraad 1 juli jl.)

DSV had liever een besluit gezien over beide IKC´s, na jaren van voorbereiding en participatie. Het nieuwe college Gemeentebelangen, PvdA en CDA ziet echter geen heil meer in de bouw op het HOSV terrein hetgeen weer tot vertraging in de besluitvorming leidt.
Voor de helderheid: DSV is voor de start van IKC Hoogwoud maar tegen het voorstel om de HOSV locatie af te laten vallen zonder een poging te doen tot een oplossing te komen.

Notabene werd op 1 juli in de commissievergadering door de fracties van DSV, PvdA en VVD nog aan de wethouder gevraagd een laatste ultieme poging te ondernemen om uit de impasse met HOSV te komen door het toepassen van mediation (bemiddeling). Wethouder Tesselaar geeft op deze vergadering aan een laatste poging te willen ondernemen. De gebruikers IKC (scholen, bibliotheek, kinderopvang en peuterspeelzaal) vinden HOSV de beste, centrale locatie. Dat kwam ook naar voren uit het participatietraject van de afgelopen 2 jaar. HOSV heeft ook laten weten open te staan voor gesprekken over de ontstane impasse.

Wat schetst onze verbazing? Binnen een week komt het college tot een geheel ander inzicht; wordt er nauwelijks een woord gezegd over mediation, haalt het CDA het bestuur van HOSV onderuit, spreekt behalve DSV geen enkele partij meer over mediation of locatie HOSV, maar hanteert men plotseling o.a. de volgende reden voor een andere locatie: “De gemeente zit in financieel zwaar weer en er moeten ingrijpende beslissingen genomen worden om te komen tot een sluitende begroting!”

Bijzonder; had men dit op 1 juli ook niet al als argument kunnen hanteren? Wat is er in 1 week gebeurd? Heeft men opeens een ander licht gezien? Het is algemeen bekend dat de gemeente in zwaar weer verkeert, maar het geld voor de IKC´s is gereserveerd. En de beslispunten dat de IKC´s toekomstbestendig en gelijkwaardig aan elkaar moeten zijn, lijkt DSV zonder meer een open deur. En natuurlijk wil DSV met de andere partijen graag het gesprek voeren over hoe de kosten voor de bouw naar beneden kunnen, ook die op het HOSV-terrein.

DSV heeft regelmatig contact opgenomen met de vereniging HOSV om te kijken wat er nog mogelijk was. Er is steeds aangegeven dat verwachtingen zijn gewekt met een proces dat veel tijd en geld heeft gekost en dat het heel vreemd is dat er abrupt een einde wordt gemaakt aan de onderhandelingen.

Het college was verheugd dat het IKC in Hoogwoud groen licht kreeg en had het liefst een staande ovatie hiervoor gekregen. Dat gebeurde natuurlijk niet en het had het college gesierd als zij op enigerlei wijze excuus had aangeboden aan HOSV over hoe het de afgelopen weken was misgelopen in de communicatie. DSV concludeert dat wethouder Tesselaar van het CDA, die na de verkiezingen van 2018, de opdracht van de kiezers en de raad had gekregen, IKC´s met zoveel mogelijk draagvlak te realiseren, deze opdracht helaas niet heeft volbracht voor Spanbroek/Opmeer.

Het College verwacht a.s. oktober met een nieuw raadsbesluit te komen over waar het IKC Opmeer/Spanbroek komt. DSV is sceptisch over dit tijdpad en wij benadrukken weer dat er een goed, zorgvuldig proces van participatie, draagvlak en besluitvorming moet worden gevolgd. DSV kijkt met een groot gevoel van onvrede terug op deze dramatisch verlopen procedure voor wat betreft Spanbroek/Opmeer. Wij zijn erg blij voor Hoogwoud (hoewel ook daar men nog betrokken wil worden bij de keuze tussen optie 1 en optie 2( twee situeringsmogelijkheden van het IKC Hoogwoud) en gunnen Opmeer/Spanbroek eveneens zo snel mogelijk een IKC.

Nieuw college weigert nog in gesprek te gaan met HOSV.

College en gb, cda en pvda weigeren participatie : terug bij af na ruim 2 jaar participatie wordt er weer niet geluisterd naar de gebruikers en betrokkenen
Hieronder de motie zoals ingediend door DSV, helaas hebben de overige raadsleden dit verworpen! Dat betekent dat er definitief geen IKC komt op op het HOSV terrein. Dit terwijl in juli HOSV heeft aangegeven open te staan voor mediation. Helaas is er door het college in de achterkamers anders besloten!
Wel goed nieuws voor Hoogwoud, het licht staat op groen voor het bouwen van het IKC.

Huurverhoging

DSV heeft vandaag 18 juni een motie ingediend in raadsvergadering. Dit nav de petitie die is gehouden onder de huurders tegen de huurverhoging van het gemeentelijk woning bedrijf.
8 oktober komt dit terug op de agenda van de raad. Het college heeft deze tijd nodig.
DSV is en blijft voor lastenverlichting voor de inwoners van Opmeer, dus ook voor de huurders.


Alex Kalthoff stopt!

Onze betrouwbare wethouder Alex Kalthoff heeft vanmorgen zijn ontslag ingediend. Wij als DSV staan volledig achter zijn beslissing en danken hem voor zijn onvermoeibare inzet voor de gemeente Opmeer.

De Weere, 18 juni 2020 Geachte leden van de raad,
Ruim twee jaar geleden ben ik met veel plezier wethouder geworden in Opmeer. En wel voor de tweede keer. Het thema van de coalitie “Nieuw elan en bestuurlijke ervaring” sprak en spreekt mij nog steeds erg aan. Het is iets waar onze burgers, ondernemers en verenigingen veel aan kunnen hebben en ook voor de gemeente zelf is dat zo.
De afgelopen periode is gebleken dat ik in het college onvolledig ben geïnformeerd over de huisvesting van het IKC op het HOSV terrein. Daarmee is ook gelijktijdig uw raad onvolledig geïnformeerd over het belangrijkste te nemen raadsbesluit in de raadsperiode. Het college heeft bij de start van de collegeperiode aangegeven gezamenlijk de verantwoordelijkheid te nemem voor het IKC. Ik kan op basis van de ontvangen informatie deze verantwoordelijkheid niet meer nemen gezien de grote (financiële) risico’s en onduidelijkheden de gerezen zijn rondom dit grote project. Daarbij is uw raad onvolledig geïnformeerd en dat is al een reden om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen en ontslag in te dienen.
Daarnaast heeft halverwege de rit, op 13 mei jongstleden, de CDA-fractievoorzitter aangegeven uit de coalitie te stappen.
In Coronatijd is een dergelijke stap en daarmee een politieke crisis ontketenen zeer betreurenswaardig. Daarmee wordt een zware wissel getrokken op de maatschappelijke situatie en onzekere tijden waarin veel van onze bewoners en ondernemers zich bevinden. Daarbij zijn vraagstukken belangrijk als: hoe zorg is dat ik gezond blijf, hoe betaal ik mijn rekeningen, behoud ik mijn werk en inkomen. Een politieke crisis en een gemeente die met zichzelf bezig is, is wel het laatste waar onze inwoners op zitten te wachten. Onze inwoners verdienen juist in deze tijd een gemeente waar je op kunt rekenen. En een gemeente die de financiële lasten niet verhoogt maar juist beheerst.
.

Politiek feit is namelijk dat DSV en VVD niet kunnen instemmen met het herhaaldelijk door CDA bevestigde standpunt om de OZB te verhogen met maar liefst 30%. Een open en constructief overleg met het CDA om te kijken naar alternatieve mogelijkheden om de begroting sluitend te krijgen bleek, ondanks herhaaldelijk verzoek van mijn kant als portefeuillehouder financien, helaas zowel in het College (burgemeester en twee wethouders) en met de fractie van het CDA niet tot de mogelijkheden te behoren. Dat dwong mij er toe herhaaldelijk een minderheidsstandpunt in te nemen en consequent niet in te stemmen met 30% ozb verhoging voor onze inwoners en ondernemers.
Deze lastenverhoging is onnodig en zeker in deze voor onze inwoners en ondernemers zeer onzekere tijden ook onverkwikkelijk. De door mij aangedragen alternatieven zoals het kritisch en vernieuwend te kijken naar het organisatiebudget(€ 661.000 extra) was niet bespreekbaar voor het CDA.
Daarnaast neem ik afstand van elke koppeling van de gemeentelijke financiën aan een mogelijk herindeling. Helaas werd ook dit niet door het CDA, de CDA wethouders en burgemeester gedeeld. Ik maak me dan ook grote zorgen of de zelfstandigheid van onze gemeente blijft. Zeker met PvdA in de coalitie die herhaaldelijk in de raad heeft aangegeven voor herindeling te zijn.
Ik kijk met veel genoegen terug op de afgelopen twee jaar. Als wethouder heb ik mijn steentje kunnen bijdragen aan het uitvoeren van het bestuursprogramma, conform de wensen van uw raad als hoogste orgaan in de gemeente. Daarbij zijn voor mij – tot de dag van vandaag – de volgende uitgangspunten leidend:
• behoud van zelfstandigheid van onze mooie gemeente
• een open en transparant gemeentebestuur dat echt luistert naar de burgers
• geen of weinig lastenverzwaring voor onze inwoners en ondernemers

• een effectieve en efficiente organisatie zonder onnodige extra kosten.
Ik heb in de vele jaren de verantwoordelijkheid genomen voor een sluitende begroting, wat ook is gelukt. Zelfs de ombuigingen in 2019 zijn zo doorgevoerd dat onze inwoners, ondernemers en verenigingen daar weinig van hebben gemerkt. En dat verdienen zij ook en dat is iets om trots op te zijn.
Met veel dorpsgenoten heb veel leuke en hartelijke contacten mogen hebben en daar ben ik zeer dankbaar voor. Had
graag mijn “klus” willen afmaken. Vanwege de politiek onstane situatie heeft dat niet zo mogen zijn en is er inmiddels bestuurlijk een lastige situatie ontstaan.
Ik dien dan ook hierbij mijn ontslag in per heden. Voor het goed kunnen overdragen van mijn taken aan mijn opvolg(st)er blijf ik uiteraard beschikbaar.
Ik dank de ambtelijke ondersteuning en dank ook uw raad voor het vertrouwen en de brede steun die u mij steeds heeft gegeven. Ik wens u veel wijsheid toe in het tweede deel van uw raadsperiode.
Alex Kalthoff wethouder

DSV is tegen 30% OZB verhoging

Uit NHD Lezers schrijven 23-5-20

Bestuurscrisis Opmeer verkeert in crisis vanwege forse tekorten op de begroting. De
mogelijke oplossing, een verhoging van de OZB van 30 procent in 2021, bracht de coalitie tot ontploffing. Deze verhoging levert 630.000 euro op. In de raadinformatiebrief op de gemeentelijke website lezen we over veel grotere tekorten: in 2020 1,2 miljoen euro en in 20211,4 miljoen euro. Omdat Opmeer na 2022 maximaal 1,2 miljoen euro minder algemene
uitkering ontvangt, zal het tekort steeds verder oplopen. Dit is derhalve niet op te lossen met deze OZB-verhoging: een druppel op een gloeiende plaat voor de gemeente, maar een onevenredige lastenverzwaring voor veel inwoners. Inwoners die al de hoogste OZB betalen van de regio. Om meerdere redenen dus een onacceptabel voorstel. Ik verwacht
professionaliteit van onze volksvertegenwoordigers: geen geruzie in deze tijden, maar een passende oplossing. Niet het verder uitknijpen van de burger door torenhoge gemeentelijke belastingen. Deze leiden alleen maar tot het behoud van de eigen positie op het comfortabele gemeentelijke pluche. Een oplossing ligt in een oriëntatie op een gemeentelijke herindeling. Om buitensporige belastingverhogingen te voorkomen, ben ik wel bereid mijn paspoort of rijbewijs in Wognum te verlengen.
HERMAN VAN DERHULST
Hoogwoud