Nieuw logo DSV

Binnenkort ontvangt u van ons een ansichtkaart met daarop het nieuwe logo van DSV. Met het oog op de verkiezingen heeft DSV het logo aangepast. De DVG wordt echter in zwart/wit geprint en daarom is het verschil niet goed te zien. Maar wel op de ansichtkaart! Het oude logo voldeed niet meer aan deze tijd. Wij hebben met blauw en het hart erin geprobeerd vriendelijker over te komen dan het harde zwart dat voorheen gehanteerd werd. De liggende blauwe strepen geven de verschillende kernen en buurtschappen van Opmeer aan. Met het zeil geven wij aan dat wij willen dat het Opmeer voor de wind gaat. En met het hart geven wij aan dat de fractie van DSV met hart en ziel voor en samen met u en de gemeenschap aan het werk wil. Door Samenwerking Vooruit!

Terugblik op raad van 30 september jl.

Ons DSV fractieraadslid Sven Bruin moest wegens persoonlijke omstandigheden zijn raadszetel afstaan. Gelukkig heeft DSV Carel Anink bereid gevonden zijn plaats in te nemen. DSV prijst zich gelukkig dat zij zulke goede kandidaten in haar gelederen heeft die direct een openvallende plaats kunnen innemen. Wij wensen Carel veel succes toe.

Carel Anink wordt geinstalleerd door burgemeester G. van den Hengel

Op de publieke tribune zaten veel leden van HOSV (behandeling agendapunt 8: het vaststellen van een integrale ontwikkelingsvisie voor het terrein van HOSV) in spanning hoe het met de invulling van hun terrein zou aflopen. Ook voor DSV is het moeilijk te verteren dat 1 jaar na het genomen besluit dat het IKC niet op dit terrein kan worden gevestigd, er nu een visie ligt voor de ontwikkeling van (senioren)woningen, een openbaar (beweeg)park, een gezondheidscentrum en een verenigingsgebouw voor culturele, maatschappelijke en sportactiviteiten. Laten we voorop stellen dat DSV voorstander is van bovengenoemde zaken. Echter… het is zuur dat zo kort nadat het IKC werd afgeschoten er nu wel een nieuw plan kan worden ontwikkeld. DSV heeft de wethouder dan ook dringend verzocht de inwoners een duidelijk en helder verhaal te vertellen hoe dit nu kan. Wij wachten het af.

Onze nieuw benoemd DSV raadslid liet er geen gras over groeien en diende bij agendapunt 9 (vaststellen Transitievisie Warmte) een motie van DSV in. De strekking was de volgende: “zo tijdig mogelijk aan inwoners laten weten welke energiedragers ter vervanging van aardgas gedistribueerd gaan worden”. Dit omdat inwoners alleen met deze kennis kunnen investeren in warmtetransitie-maatregelen zonder het risico te lopen dat ze achteraf een investering doen die (gedeeltelijk) voor niets is geweest”. De hele raad kon deze motie ondersteunen.

Terugblik op raadsvergadering van 23 juni jl.

De opengevallen raadsplek door het aftreden van Mario Appelman wordt ingenomen door Sven Bruin en Anita Huijsman is benoemd tot fractie-assistent.

Recycleplan afvafstoffen huishoudens

DSV diende een motie in tegen het recycleplan afvalstoffen. DSV wil uitgaan van 13  ledigingen waarbij elke lediging minder dan 13 in mindering wordt gebracht. DSV vindt dat de gemeente inwoners moet belonen voor goed scheiden van afval en niet moet straffen. Minder inleveren betekent ook minder betalen. In 2021 zijn de tarieven aanzienlijk hoger geworden. Weer een verhoging vindt DSV niet op z’n plaats. Helaas werd door de andere partijen niet met onze motie ingestemd.

Voorstel tot het vaststellen van de Regionale Energiestrategie NH (RES 1.0)

Ook hier diende DSV een motie in met de vraag of bij het vaststellen over 10 jaar van de RES 2.0 (de opvolger van RES 1.0) niet alleen gekeken wordt naar windenergie en zonneweiden, maar dat ook kernenergie deel uitmaakt van de energiemix .Het ging om een intentieverklaring, niet meer en niet minder. Ook hier gingen de andere partijen niet in mee.

Coronafonds Opmeer

In Coronatijd hebben vooral ondernemers maar ook maatschappelijke organisaties het moeilijk omdat inkomsten wegvallen maar kosten gewoon doorlopen. Het Rijk onderkent dit en heeft de gemeenten geld verstrekt voor het zogenoemde Coronafonds. DSV vindt het belangrijk dat men hiervan op de hoogte is zodat er gebruik kan worden gemaakt van de regeling. 

Het College van Opmeer heeft op 24 februari jl. beleid vastgesteld waarop verenigingen aanspraak kunnen maken op het coronafonds van de gemeente. Het doel is om als gemeente lokale voorzieningen in stand te houden voor organisaties die door Corona wel kosten hebben zoals huur maar geen inkomsten. 

Op www.opmeer.nl (zoek op coronafonds) vindt u alle informatie. Er is een maximum bedrag voor 2020 beschikbaar. Aanvragen kunnen tot mei worden ingediend. DSV gaat ervan uit dat de gemeente maatschappelijke organisaties actief benadert en hulp biedt. 

ZZP´s kunnen beroep doen op TONK (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten). Op de website van de gemeente Opmeer vindt u dit onder Extra Ondersteuning Zelfstandigen. Dit betreft een tijdelijke versoepeling van het Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen en is bedoeld voor ondernemers (waaronder ZZP´ers) die niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Zij kunnen voor 3 maanden via een versnelde procedure aanvullende inkomensondersteuning krijgen. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. In West-Friesland voert WerkSaam dit uit.

Overlijden burgemeester Gertjan Nijpels

De fractie van DSV Opmeer heeft met schrik en leedwezen kennis genomen van het plotselinge overlijden van burgemeester Gertjan Nijpels.

Wij herinneren hem als iemand die altijd voor de gemeente opkwam, toegewijd en enthousiast was. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, zoon en familie. Wij wensen hen alle kracht toe.

Namens de fractie van DSV Opmeer,

Alex Kalthoff, voorzitter bestuur

Mario Appelman, fractievoorzitter

Begrotingsbehandeling 2021 gemeente Opmeer

<a href='https://www.freepik.com/photos/money'>Money photo created by freepik - www.freepik.com</a>


DSV stemt tegen verhoging van 30% OZB, tegen huurverhoging en tegen verhoging o

Het zijn zware tijden voor inwoners en ondernemers. In deze tijd is het belangrijk dat de gemeente er voor je is. Onzekerheid moet niet toenemen en de gemeente moet er alles aan doen om de economie te stimuleren. Dat is de reden waarom DSV gisteravond tegen de voorgestelde begroting stemde. Daarnaast vindt DSV het onbegrijpelijk dat de gemeente steeds meer geld vraagt voor haar eigen organisatie ondanks het vele geld dat hier in het verleden al naar toe ging en ook nog eens zo’n 2 miljoen voor inhuur vraagt. Gemeentebelangen, CDA en PvdA willen met genoemde verhogingen de rekening betalen en de factuur bij de inwoners en ondernemers neerleggen. Volgens ons kan het anders. Onze oplossing is geld (700.000 euro) dat gereserveerd stond voor belastingverplichtingen bij het woningbedrijf maar dat niet betaald hoeft te worden, te gebruiken voor de tekorten. De coalitiepartijen stemden hier tegen. Men was niet ontvankelijk voor onze argumenten. Helaas worden onze inwoners en ondernemers nu de dupe van een vastgestelde begroting 2021 met een verhoging van 30% WOZ!

Meerderheid Gemeenteraad laat huurders in de kou staan!

Raadsvergadering 29-10-2020

Gisteren in een stevige raadsvergadering, heeft DSV zich hard gemaakt voor de huurders. Met een handvol huurders hebben wij voor het gemeentehuis gestaan en hebben de binnenkomende wethouders en raadsleden rustig toegesproken. Dhr. Kuis heeft een duidelijk verhaal neergelegd voor de raad namens de bewoners commissie Helaas heeft dit en de ingediende motie van DSV tegen huurverhoging geen vruchten afgeworpen en waren de wethouder, Gemeente Belangen, CDA, PvdA en VVD niet te bewegen om onze huurders tegemoet te komen. Zij hebben de huurders in de kou laten staan.
Verder stond de locatie IKC Spanbroek/Opmeer op de agenda. Helaas is de meest ideale locatie, het HOSV terrein, door het niet willen inzetten van mediation vanuit het college volledig van de baan. Het voorstel van het college voor locatie Bonifatius is met meerderheid van stemmen aangenomen. Even voor de duidelijkheid DSV is voor het IKC maar zijn absoluut niet overtuigd van de locatie Bonifatius, veiligheid, parkeren, beschikbare ruimte, geluidsoverlast, hoge kosten en de signalen van de omwonenden maken dat er nog teveel vraagtekens openstaan om hierin mee te gaan.
Dat is dan ook de reden dat DSV met stemverklaring tegen deze locatie heeft gestemd.

DSV zet zich in voor huurders.

Hartelijk dank aan alle mensen die de petitie tegen de huurverhoging hebben ondertekend. DSV is blij met alle steun. Vanavond tijdens de raadsvergadering gaat DSV wederom een motie indienen en hopen natuurlijk dat de verantwoordelijk wethouder hier positief op reageert en de andere partijen meegaan.
Er wordt ingesproken namens de bewoners commissie door dhr.B.Kuis, voelt u zich geroepen in te spreken dan kunt u zich tot vanmiddag 16 uur aanmelden bij de griffier mversteeg@opmeer.nl.
Omdat er door de corona regels geen publiek op de tribunes mag zitten, nodigen wij u van harte uit uw ongenoegen te laten blijken door vanaf 19.30 aanwezig te zijn voor het gemeentehuis en daar uw zorgen/ongenoegen te uiten. Houdt u daarbij aan 1,5 meter, geen gezang of geschreeuw. Borden of spandoeken zijn natuurlijk wel mogelijk.
DSV zet zich vanavond in voor U.

Geen expat hotel op plaats Amazone

269CEA8F-A5CE-4A9B-8CCD-DF6B5DAF5EF8.jpeg

DSV in samenwerking met de lokale VVD zijn een petitie gestart.

‘Geen grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten in centrum Opmeer/Spanbroek’

Betuig uw steun via de link naar de petitie


https://www.petities.com/geen_grootschalige_huisvesting_voor_arbeidsmigranten_in_centrum_opmeerspanbroek?fbclid=IwAR2mdw69IjbGht_P-bRQqbXQyeIf5hES1B_rhXqHbSLP4eCsA–GDOg3z_4

VVD en DSV roepen het college op geen medewerking te verlenen aan grootschalige huisvesting van migranten en het centrum van Opmeer. Laat van u horen als u het met ons eens bent en teken de petitie

Het College van Burgemeester en Wethouders van CDA, Gemeentebelangen, PvdA heeft onlangs zijn goedkeuring verleend aan huisvesting voor migranten in het voormalige  ‘Amazone’ gebouw. Er komen hier 64 kamers waar ongeveer 170 mensen gehuisvest worden.

Er is veel onrust ontstaan bij onze inwoners en bij VVD en DSV over o.a. parkeerdruk en mogelijke overlast.

Het vooraf betrekken van de buurt en de dorpsraad bij zo’n ingrijpend besluit is  helaas in Opmeer niet gebeurd. We moesten het op de gemeentepagina lezen. Op deze manier ga je niet met onze inwoners om! Het is belangrijk met dit soort ingrijpende besluiten vooraf aan vertrouwen te werken.

Gemeenten in de regio waar veel arbeidsmigranten werken moeten ook zorgen voor goede huisvesting. Opmeer heeft al diverse grote opvangplekken en hoeft niet onevenredig veel voor z’n rekening te nemen. Wij vinden dat de gemeenten in regio ook naar meer geschikte locaties moeten kijken.

Wij vinden het onbegrijpelijk dat het voor onze inwoners en jongeren praktisch onmogelijk is om een betaalbare woning te kopen of te huren. De Amazone zou een mooie plek zijn om huisvesting voor onze inwoners te realiseren. Wij willen dat het College daar voorrang aan geeft.

VVD en DSV zijn verbaasd over dit besluit en maken zich grote zorgen als deze grootschalige huisvesting voor migranten midden in het centrum daadwerkelijk door gaat en hebben hier veel vragen over. De VVD heeft al flink wat vragen ingediend.

Laat van u horen als u het met ons eens bent; en steun deze petitie ‘Geen grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten  in centrum Opmeer/Spanbroek’

Ledenvergadering DSV

Vandaag onze ledenvergadering gehouden in de Lindehof het was een zeer nuttige ochtend met aansluitend een korte presentatie van het bestuur van de Lindehof. Wat een geweldig werk verzetten deze mensen