DSV Opmeer: “Wanneer valt het nucleaire muntje”

Technology vector created by vectorjuice – www.freepik.com

DSV is voor behoud van het open en groene westfriese landschap.
We vinden dat er nationaal moet worden onderzocht welke alternatieve vormen van energie er mogelijk zijn zoals kernenergie. Er moet een lange termijn oplossing komen.
Nationaal worden er 3 locaties voor kernenergie onderzocht, deze locaties bevinden zich niet in Noord Holland.

OPMEER – DSV Opmeer maakt zich sterk voor kernenergie als onderdeel van het Westfries Energiekompas dat de weg moet vrijmaken voor een energieneutraal West-Friesland in 2040. Ook het college van Opmeer heeft van de gemeenteraad de opdracht gekregen om samen met de andere zes Westfriese gemeenten een Regionale Energiestrategie (RES) te gaan formuleren. 

Aangezien de overheid na de liberalisering van de energiemarkt zelf geen energieleverancier meer mag zijn staat het de overheid niet in de weg om voorwaarden te scheppen zodat particulieren en ondernemers energie kunnen gaan produceren.  Hierbij moet men dan denken aan windmolens, zonnepanelen en aardwarmte.

DSV Opmeer pleit er voor om ook een andere CO2 vrije-energiebron mee te nemen in de besluitvorming, namelijk kernenergie. Natuurlijk kleeft er aan kernenergie ook nadelen, zo is er nog geen echte oplossing voor het kernafval en kan bij brand radioactievestraling ontsnappen. Maar de voordelen zijn heel groot, kernenergie vraagt veel minder ruimte dan honderden windmolens en zonneweides en kernenergie is CO2 neutraal.

DSV Opmeer maakt zich zorgen dat het Westfries Energie Kompas niet gaat leiden tot een klimaatneutrale energievoorziening. Volgens DSV moet de vraag beantwoord worden met welk risico is groter: dan van klimaatverandering of kernenergie. Als er wordt gekozen voor klimaatverandering dan moet er een locatie worden aangewezen waar een CO2 vrije kerncentrale kan worden gebouwd.

DSV Opmeer pleit er dan ook voor dat de mogelijkheid van kernenergie bij het opstellen van de RES wordt meegenomen zodat niet alleen wij, onze kinderen maar ook onze klein- en achterkleinkinderen kunnen blijven genieten van een mooi groen en ruim West-Friesland zonder te veel ontsierende windmolens en zonneweides.

€63.000 voor een toekomstvisie? Wat vindt u?

De afgelopen week waren er weer commissies. Over de verschillende onderwerpen die besproken zijn hieronder kort onze standpunten.

We horen graag wat u er van vindt.

Volgende week bepalen we ons standpunt in de fractie en In de raad van 8 oktober nemen wij hierover een besluit. Dit vindt DSV:

 • Toekomstvisie. Wij willen dat er met u een toekomstvisie wordt gemaakt, wat vindt u belangrijk: een zwembad, zorg, lagere lasten noem maar op. Er liggen al prachtige leefbaarheidsplannen van de dorpsraden. Wij vinden het niet wenselijk dat er nu 63.000 euro beschikbaar wordt gesteld voor het opzetten van deze plannen. Luisteren en het gesprek voeren met u kan creatiever en goedkoper.
 • Pact van West-Friesland: prima als er goed in de regio wordt samengewerkt. Dit moet dan wel aantoonbaar tot resultaat leiden. Dit zien wij nog onvoldoende. Ook moet de samenwerking niet tot extra kosten voor de gemeenten leiden.
 • Concept Regionale Energietransitie. Wij zijn blij dat er tot 2030 geen plan is voor windmolens in Opmeer en er gekeken wordt naar zonne-energie op bestaande daken. Wij vinden dat er landelijk voor de periode na 2030 nu al nadrukkelijk gekeken moet worden naar andere CO2 vrije energie opwekking dan wind- en zonne-energie omdat er onvoldoende ruimte is om de doelstelling energie neutraal in 2040 te halen. We denken daarbij oa kernenergie. Wij vinden dat West-Friesland niet op zaken moet vooruitlopen en de hogere ambitie moet bijstellen naar de gevraagde ambitie
 • Subsidie de Schakel. Deze vinden wij positief. We vinden onze wijksteunpunten enorm belangrijk. Het voorstel gaat alleen over 2020. Wij vinden dat er ook een oplossing moet komen voor de lange termijn zodat er niet ieder jaar een probleem ontstaat.

Ingediende raadsvragen dienen beantwoord te worden zonder dat hier geld voor wordt gevraagd.

Het college van burgemeester en wethouders van Opmeer wil de ozb (onroerend zaak belastingen) verhogen met 30% en de huren met 5,1% . En dit terwijl er de afgelopen jaren bijna 2 miljoen euro naar de interne organisatie is gegaan en waar men nog eens bijna 700.000 euro bovenop wil doen. Zulke enorme bedragen vindt de raadsfractie van DSV (Door Samenwerking Vooruit) in deze tijd onbegrijpelijk.

DSV heeft daarom raadsvragen gesteld:  o.a. hoeveel geeft Opmeer jaarlijks uit aan het eigen personeel en inhuur externen en hoe is de capaciteit in Opmeer in vergelijking met andere gemeenten? Vragen hierover van 24 april 2020 zijn na 3,5 maand nog steeds niet beantwoord. Uit onderzoek van DSV blijkt dat Opmeer in de regio Wes-Friesland tot de duurste gemeente behoort met de hoogste lasten voor inwoners en de meeste capaciteit voor de organisatie. 

Burgemeester Nijpels, tevens portefeuillehouder Personeel en Organisatie en de wethouders kwamen zelfs in de raadsvergadering van 2 april jl. met een voorstel om de vragen van DSV alleen te willen beantwoorden als de gemeenteraad hiervoor 18.000 euro extra budget ter beschikking wilde stellen om zodoende externen in te kunnen huren tegen een hoog uurtarief om basale vragen te beantwoorden. 

Hoogleraren staats- en bestuursrecht Elzinga en Voermans oordeelden afgelopen weekend in het blad Binnenlands Bestuur dat Nijpel’s actie  “volkomen ridicuul” is en  “zo fout is als het maar zijn kan”. Zij wijzen er op dat Nijpels en de wethouders volgens de Gemeentewet verplicht zijn raadsvragen te beantwoorden (zie: www.binnenlandsbestuur.nl). Fractievoorzitter Mario Appelman: “De raad en onze inwoners hebben er recht op te weten wat er met al het geld voor personeel en inhuur gebeurt. Het is niet acceptabel dat  een burgemeester dergelijke verantwoordingsplicht afdoet als te detaillistisch, een vergelijking trekt met een vraag over een kuub zand en niet uitsluit in de toekomst weer geld te vragen voor het beantwoorden van raadsvragen”. 

Appelman: ”Waarom kan die basale informatie niet geleverd worden? Elk bedrijf of overheidsorganisatie moet toch weten hoe het zit met personeel en externe opdrachten? Zelfs inzicht over wat er met de bijna 2 miljoen euro per jaar aan externe inhuur gebeurt is er in Opmeer kennelijk niet. Wij maken ons daar grote zorgen over. Zeker als bewoners-eigenaren en ondernemers tegelijkertijd wordt gevraagd daarbij de rekening voor te betalen: 30% meer ozb en ruim 5% meer huur. En dat nog wel uitgerekend in Coronatijd”.

Mario Appelman: “De top van het gemeentehuis dient de eigen bedrijfsvoering op orde te hebben en ons te antwoorden, al is het alleen al uit respect voor de raad als hoogste orgaan van de gemeente. Wij nemen dit hoog op en dit krijgt nog een staartje”. 

De vragen die de raad €18.000 zouden gaan kosten.

Opmeer, 10 augustus 2020

Schriftelijke vragen aan het college van b&w van Opmeer (conform artikel 32 van het Reglement van Orde)
Opmeer, 24 april 2020
Onderwerp: kosten personeel en organisatie
Geacht college,
De uitgaven op de gemeentelijke begroting staan momenteel door diverse omstandigheden (o.a. doorwerking rijksbeleid en de Coronacrisis) ernstig onder druk. Een goede beheersbaarheid van de uitgaven is daarom noodzakelijk.
In de gemeenteraad is meermalen kritisch gediscussieerd over investeringen in de organisatie, met name over het rendement van eerdere budgettaire impulsen en de manier waarop het college daar de komende tijd verdere invulling aan wenst te geven.
Met het oog op het noodzakelijke zicht op de actuele stand van zaken en de uitgaven op het gebied van personeel en organisatie, heeft DSV de volgende schriftelijke vragen:

 1. Wat verstaat u onder externe inhuur?
 2. Kuntueenspecificatievanalleexterneinhuurperjaarvanaf2017totenmet 2020 aan de raad overleggen en hierbij onderscheid maken tussen inhuur voor reguliere- en projectmatige werkzaamheden? Zo nee, waarom niet?
 3. Welke inhuurverplichtingen (in euro) liggen contractueel al vast en welke bent u voornemens nog aan te gaan en per wanneer?
 4. Hoe hoog zijn de personele uitgaven geweest van 1 januari tot 1 april 2020?
 5. Wat is het verloop qua personele uitgaven geweest per jaar vanaf 2017 en wat is uw verwachting tot en met 2023? Kunt u daarbij aangeven welke majeure ontwikkelingen een rol hebben gespeeld bij de trend die zichtbaar is?
 6. Hoeveelbeschikbarevacatureruimte(infte)iserperultimomaart2020?
 7. Voorwelkefunctieswordteropditmomentgeworven(lopendeprocedures)?
 8. Voor welke functies voorziet u op dit moment nog nieuwe wervingsprocedures?
  Uit onze rondgang bij de Westfriese gemeenten is gebleken dat het aantal fte per 1000 inwoners in 2019 als volgt is:
  Medemblik Koggenland Hoorn
  SED Opmeer
  5.4 fte
  6.2 fte
  7.2 fte
  5.5 fte
  7.3 fte (oplopend naar 7.7 fte in 2020 excl. extra formatie wijkteam
  en formatie voortvloeiend uit de beschikbaar gestelde middelen a € 247.500,-)
 9. Hoe verklaart u deze grote verschillen zo concreet mogelijk?
  Verder geeft Berenschot aan dat de apparaatskosten van de gemeente Opmeer € 1.002,- per inwoner bedraagt. Volgens de programmabegroting 2019 is dit € 730,- per inwoner. In Koggenland zijn deze kosten € 547,- per inwoner en in Medemblik € 584,-.
 10. Hoe verklaart u het grote verschil in apparaatskosten per inwoner in het rapport Berenschot en de programmabegroting Opmeer?
 11. Hoe verklaart u het grote verschil in apparaatskosten per inwoner tussen Opmeer en Koggenland/Medemblik?
 12. Kunt u in het bijgevoegde Excelbestand de daarin gevraagde informatie zo concreet mogelijk verstrekken? Wij gaan er vanuit dat alle door u te leveren bedragen traceerbaar zijn in de begrotingen, taakveldenramingen, jaarrekeningen en facturen.
  Vanwege het ontbreken van vergaderingen in verband met de Coronacrisis, verzoeken wij u vriendelijk onze vragen op korte termijn te beantwoorden, in ieder geval binnen de daarvoor door de gemeeneraad vastgestelde termijn van 30 dagen.
  Namens de fractie van DSV
  M.P.J. Appelman

Bestuur bijeen

Anita Huijsman (penningmeester) Wilma de Maijer (secretaris) Alex Kalthoff(voorzitter)

Het bestuur van DSV kwam vandaag bijeen.
Inmiddels zijn we gestart gesprekken te voeren met alle leden. Het is goed om Samen te evalueren en onze blik op de toekomst te richten.

Dramatisch verloop besluitvorming IKC Spanbroek/Opmeer


Voor 2018 werd er al jaren gesproken over 2 nieuwe Integrale Kind Centra (IKC’s). DSV vindt dat er goed geluisterd moet worden naar wat bewoners, scholen en andere gebruikers willen. Daarom waren wij blij met de start van een burgerparticipatie proces na de verkiezingen van 2018.

Op 1 juli j.l. werd een speciale gecombineerde commissievergadering gehouden met het agendapunt ´ het voorstel tot het bouwen van twee IKC´s (Integraal Kind Centra) in de gemeente Opmeer´. In deze vergadering pleit DSV ervoor op 9 juli (raad) in ieder geval een besluit te nemen over de loskoppeling van de bouw van een IKC in Opmeer/Spanbroek en Hoogwoud. (zie notulen gemeenteraad 1 juli jl.)

DSV had liever een besluit gezien over beide IKC´s, na jaren van voorbereiding en participatie. Het nieuwe college Gemeentebelangen, PvdA en CDA ziet echter geen heil meer in de bouw op het HOSV terrein hetgeen weer tot vertraging in de besluitvorming leidt.
Voor de helderheid: DSV is voor de start van IKC Hoogwoud maar tegen het voorstel om de HOSV locatie af te laten vallen zonder een poging te doen tot een oplossing te komen.

Notabene werd op 1 juli in de commissievergadering door de fracties van DSV, PvdA en VVD nog aan de wethouder gevraagd een laatste ultieme poging te ondernemen om uit de impasse met HOSV te komen door het toepassen van mediation (bemiddeling). Wethouder Tesselaar geeft op deze vergadering aan een laatste poging te willen ondernemen. De gebruikers IKC (scholen, bibliotheek, kinderopvang en peuterspeelzaal) vinden HOSV de beste, centrale locatie. Dat kwam ook naar voren uit het participatietraject van de afgelopen 2 jaar. HOSV heeft ook laten weten open te staan voor gesprekken over de ontstane impasse.

Wat schetst onze verbazing? Binnen een week komt het college tot een geheel ander inzicht; wordt er nauwelijks een woord gezegd over mediation, haalt het CDA het bestuur van HOSV onderuit, spreekt behalve DSV geen enkele partij meer over mediation of locatie HOSV, maar hanteert men plotseling o.a. de volgende reden voor een andere locatie: “De gemeente zit in financieel zwaar weer en er moeten ingrijpende beslissingen genomen worden om te komen tot een sluitende begroting!”

Bijzonder; had men dit op 1 juli ook niet al als argument kunnen hanteren? Wat is er in 1 week gebeurd? Heeft men opeens een ander licht gezien? Het is algemeen bekend dat de gemeente in zwaar weer verkeert, maar het geld voor de IKC´s is gereserveerd. En de beslispunten dat de IKC´s toekomstbestendig en gelijkwaardig aan elkaar moeten zijn, lijkt DSV zonder meer een open deur. En natuurlijk wil DSV met de andere partijen graag het gesprek voeren over hoe de kosten voor de bouw naar beneden kunnen, ook die op het HOSV-terrein.

DSV heeft regelmatig contact opgenomen met de vereniging HOSV om te kijken wat er nog mogelijk was. Er is steeds aangegeven dat verwachtingen zijn gewekt met een proces dat veel tijd en geld heeft gekost en dat het heel vreemd is dat er abrupt een einde wordt gemaakt aan de onderhandelingen.

Het college was verheugd dat het IKC in Hoogwoud groen licht kreeg en had het liefst een staande ovatie hiervoor gekregen. Dat gebeurde natuurlijk niet en het had het college gesierd als zij op enigerlei wijze excuus had aangeboden aan HOSV over hoe het de afgelopen weken was misgelopen in de communicatie. DSV concludeert dat wethouder Tesselaar van het CDA, die na de verkiezingen van 2018, de opdracht van de kiezers en de raad had gekregen, IKC´s met zoveel mogelijk draagvlak te realiseren, deze opdracht helaas niet heeft volbracht voor Spanbroek/Opmeer.

Het College verwacht a.s. oktober met een nieuw raadsbesluit te komen over waar het IKC Opmeer/Spanbroek komt. DSV is sceptisch over dit tijdpad en wij benadrukken weer dat er een goed, zorgvuldig proces van participatie, draagvlak en besluitvorming moet worden gevolgd. DSV kijkt met een groot gevoel van onvrede terug op deze dramatisch verlopen procedure voor wat betreft Spanbroek/Opmeer. Wij zijn erg blij voor Hoogwoud (hoewel ook daar men nog betrokken wil worden bij de keuze tussen optie 1 en optie 2( twee situeringsmogelijkheden van het IKC Hoogwoud) en gunnen Opmeer/Spanbroek eveneens zo snel mogelijk een IKC.

Nieuw college weigert nog in gesprek te gaan met HOSV.

College en gb, cda en pvda weigeren participatie : terug bij af na ruim 2 jaar participatie wordt er weer niet geluisterd naar de gebruikers en betrokkenen
Hieronder de motie zoals ingediend door DSV, helaas hebben de overige raadsleden dit verworpen! Dat betekent dat er definitief geen IKC komt op op het HOSV terrein. Dit terwijl in juli HOSV heeft aangegeven open te staan voor mediation. Helaas is er door het college in de achterkamers anders besloten!
Wel goed nieuws voor Hoogwoud, het licht staat op groen voor het bouwen van het IKC.