Meer achtergrondinformatie over de artikelen in de Telegraaf en NHD

Naar aanleiding van onderstaande artikelen zijn er door lezers vragen gesteld. Voor meer detailinformatie en uitleg van de genoemde cijfers klikt u hieronder op detailinfo. U kunt daar lezen waarom, het naar de mening van DSV, nodig is dat kernenergie betrokken wordt bij de energiemix van het Westfries Energie Kompas.

Belangrijke vraag bij de ontwikkeling van een RES (Regionale Energie Strategie) beantwoord moet worden is: welk risico is groter: dat van klimaatverandering of dat van kernenergie. Als het risico van klimaatverandering groter is, dan kan een serieuze strategie niet zonder een locatie aan te wijzen waar die CO2 vrije kerncentrale mag komen.

Conclusie van DSV is dat alleen met zon en wind de gestelde doelen niet worden bereikt. Er zal een betekenisvolle andere CO2 vrije productietechniek bij moeten en de enige techniek die dit kan is kernenergie.

Opmeer zet hakken in zand: ’Liever kerncentrale dan windmolenpark’

PREMIUM Het beste van De Telegraaf d.d. 28-11-19

author avatar
Door EDWIN TIMMER
in BINNENLAND

OPMEER – Lokale politici in West-Friesland zetten de hakken in het zand tegen de door Den Haag opgelegde energietransitie. De eis om binnen twintig jaar alle stroom via aardwarmte, zonnepanelen en windmolens op te wekken stuit op forse weerstand. ,,We eisen dat de optie kernenergie op tafel komt”, zegt de Opmeerse politica Charlotte Zeilstra.

46 min geleden in BINNENLAND


Carel Anink en Charlotte Zeilstra. „Burgers hebben geen benul wat er op hen afkomt.”
Ⓒ MICHEL VAN BERGEN

Het DSV-raadslid verwoordt de breed gevoelde aversie tegen een toekomstbeeld van louter zonneweides en windmolens boven nu nog weidse West-Friese vergezichten. Ook in buurgemeenten Medemblik en Koggenland groeit het chagrijn over de opdracht die het rijk heeft neergelegd in de vorm van een regionale energiestrategie. Dit is de lokale uitwerking van het eerder dit jaar gesloten klimaatakkoord.

Rode Lampjes

,,Onze burgers hebben geen benul wat er op hen afkomt”, zegt Zeilstra. Zij stoort zich nu al aan de rode lampjes van nieuwe hoge molens die vlak over de Noordzeedijk in de gemeente Hollands Kroon zijn neergezet. ,,Het is hier ’s avonds alsof je in een buitenaards landschap belandt. Al die knipperende lichtjes. En dit is nog maar het begin.”

In Opmeer dook energiespecialist Carel Anink voor de DSV, die in een coalitie zit met VVD en CDA, in de cijfers. Hij trekt een schokkende conclusie. ,,Als we in 2040 klimaatneutraal willen zijn, moeten we 3,1 TerraWattuur energie opwekken zonder CO2 uit te stoten. Daar heb je 996 windmolens van 3 MW voor nodig. Op zee vereist dat al 426 vierkante kilometer, terwijl West-Friesland slechts 348 vierkante kilometer telt.”

VOC-stadjes

Een andere optie is om 119 vierkante kilometer aan zonneweides aan te leggen, berekent Anink. ,,Dat is een derde van heel onze regio. Of mensen het nu lelijk vinden of niet, één tegenargument is nog veel belangrijker: beide opties zijn feitelijk onmogelijk.” Daarom wil DSV dat ook kernenergie wordt onderzocht. Het is de enige manier om CO2-neutraal energie op te wekken zonder het uitzicht te verwoesten.

Dezelfde zorg leeft in Medemblik. ,,We wonen in een historisch landschap van dorpjes, vergezichten en VOC-stadjes. Dat verpest je door alles met windmolens vol te gooien”, waarschuwt André Meester, raadslid namens de lokale partij BAMM. Ook Meester, ooit werkzaam bij het nucleaire instituut ECN in Petten, wil af van het taboe op kernenergie. De VVD, de grootste raadsfractie, steunt hem. ,,Wij zijn niet happig op enorme zonneweides”, zegt de liberale fractievoorzitter Mark Raat.

De vraag is of gemeenten in West-Friesland, of elders in het land, in staat zullen zijn om van het door het Rijk ingezette spoor af te wijken. Als een regio niet voldoet aan opwekking van voldoende hernieuwbare energie, kan het kabinet ingrijpen. Jan Wijnker, raadslid voor Gemeentebelangen Koggenland, is niet bang voor de strijd. ,,Ik vind dat we een vuist moeten maken naar Den Haag, want ze zijn daar volledig de weg kwijt.”

“Illusie”

Wijnker wijst op grote landen als Brazilië, Rusland en Amerika die het Klimaatakkoord van Parijs aan hun laars lappen. ,,Het is een illusie om te denken dat wij het klimaat redden. Zeker als je het zonder kernenergie wilt doen. Daarom moeten we ons nuchtere verstand gebruiken. Laten we geen domme dingen doen in West-Friesland. Binnen enkele jaren ziet ook Den Haag in dat dit niet de juiste weg is”, verwacht het oppositie-raadslid.

Kernenergie als optie propageren, lokt automatisch één vraag uit: mag zo’n kerncentrale dan ook in West-Friesland komen te staan? ,,Als je de keuze uitlegt tussen weilanden vol molens en zonnepanelen of één centrale, dan waarschijnlijk wel”, denkt Zeilstra. Anink is nóg stelliger: ,,Absoluut. Zet ‘m maar in mijn achtertuin.”

Bron: Timmer, E. (2019). Opmeer zet hakken in zand: ’Liever kerncentrale dan windmolenpark’”. Noord-Hollands Dagblad, 28 november.

DSV bezuinigt met lastenverlichting voor de burger

DSV is in haar verkiezingsbelofte van 2018 uitgegaan van geen verhogingen van gemeentelijke lasten. Toch heeft DSV, samen met coalitiepartners CDA en VVD, in de afgelopen raadsvergadering voorgesteld deze verhoging van gemeentelijke lasten niet toe te passen. Voor 2020 is hier namelijk nog ruimte in de begroting voor. Wel is uitdrukkelijk aangegeven dat dit geldt voor 2020. Voor de jaren daarop volgend kan het zijn dat verhogingen toch noodzakelijk zijn. 

Verder is in de raad besloten dat

 • Het tarief voor de toeristenbelasting niet wordt verhoogd in 2020
 • Het tarief voor de hondenbelasting niet met 14 euro wordt verhoogd voor het in bezit hebben van 1 hond in 2020
 • Het tarief voor woonforensenbelasting met 10% wordt verhoogd in plaats van met 5%.

De gehele raad ging niet mee met het voorstel van het college om wijksteunpunt De Lindehof te korten met 15.000 euro. Ook wordt de bezuiniging voor het samenwerkingsverband Aangepast Sporten West-Friesland niet doorgevoerd.

In juli jl. heeft de raad het college de opdracht gegeven van een maximale stijging van de gemeentelijke belastingdruk van 5%. Het college heeft een intensief begrotingstraject opgesteld en is samen met een klankbordgroep met een stofkam door de begroting gegaan om te zien waar ombuigingen mogelijk zijn en waar u, als burger, zo min mogelijk van merkt.

De gemeente Opmeer staat voor een groot aantal ombuigingen omdat, net als veel andere gemeenten, zij te maken krijgt met hogere uitgaven. De gemeente krijgt van het Rijk meer taken opgelegd maar niet het bijbehorende geld om deze taken te kunnen uitvoeren.  Daarnaast zijn de kosten voor de gemeente om zelfstandig te kunnen blijven groot en ook de kostbare jeugdzorg vraagt om grote investeringen. De kosten voor de nieuwe scholen zullen hoger uitvallen door hogere bouwkosten en afspraken over salarissen tussen werkgevers en werknemers zullen wettelijk gehonoreerd moeten worden. Al met al betekent dit forse ombuigingen in de gemeentelijke begroting.

Al met al kan DSV met tevredenheid terug kijken op deze begrotingsbehandeling waar voor de twee keer op rij geen belastingverhoging plaatsvindt. Onze verkiezingsbeloften kunnen wij nog steeds gestand doen.

Haventje Spanbroek een groot succes

DSV heeft zich altijd sterk gemaakt voor een haventje in Spanbroek.  Fase I is gereed en het was afgelopen zomer prachtig om te zien hoe de mensen met campers veelvuldig gebruik maakten van de faciliteiten en de bootliefhebbers van de trailerhelling en de Wipbrug.  We merken dat de inwoners van Opmeer het een mooie aanvulling vinden van de voorzieningen binnen onze gemeente.

DSV kijkt nu of er ook een voorziening moet komen in de vorm van aanlegplaatsen voor kano’s en kleine bootjes. Gebruikers wensen ook picknicktafels en nog wat begroeiing om uit de hete zon te kunnen blijven. DSV onderzoekt wat er met deze wensen (fase II) kan worden gedaan.

Dienstverlening gemeente

Onze wethouder, Alex Kalthoff, vindt het bijzonder belangrijk op de hoogte te worden gebracht in het geval dat men ontevreden is over de dienstverlening van de gemeente. Denk daarbij aan telefonisch contact of beantwoording van brieven. Mocht u klachten hebben,  neemt u dan contact op met de wethouder, tel. 0620632160. Alleen als klachten daadwerkelijk worden gehoord, kan er actie worden ondernomen.

Meer willen weten over de politiek?

Zelf actief mee willen doen in de politiek? Maar misschien te onzeker om zo maar bij een fractie binnen te stappen? U kunt ook een afspraak maken voor één op één gesprek.  In dat gesprek kunnen wij u uitleggen hoe  de politiek in Opmeer in elkaar steekt, hoe besluitvorming tot stand komt, hoe de samenstelling van de raad er uitziet, waarom men spreekt van coalitie en oppositie, m.a.w. een kleine introductie in het politieke spel. Bent u geinteresseerd? Neemt u dan contact met ons op, via ons secretariaat, mevr. A. Huijsman, tel. 0681451872

Herberg Spanbroek

Vandaag mocht onze wethouder Alex Kalthoff de Herberg Spanbroek openen. Een prachtige aanwinst voor onze gemeente. Wat is het mooi geworden en wat een betrokken en enthousiaste ondernemers. Op een van de mooiste plekken van onze gemeente. Met om de hoek de in het voorjaar geopende passantenhaven, een enorm succes en het Kerkhuys met vele mooie culturele activiteiten tegenover de herberg.
Het is weer in Opmeer.
Heel bijzonder wat opmeer te bieden heeft aan toerisme, recreatie en cultuur.

Een jaar na de verkiezingen

Het nieuwe college van de gemeente Opmeer is nu ruim een jaar aan de slag. DSV vindt het belangrijk u op de hoogte te brengen hoe DSV, samen met haar coalitiepartners CDA en VVD, werkt aan haar verkiezingsbeloften.

Wat is er tot nu toe bereikt?

 1. Betere dienstverlening van de gemeente.

Het telefonisch afspraken maken is afgeschaft. U kunt gedurende de hele dag weer binnenlopen.

 • Lastenverlichting; dit bestaat uit OZB, rioolafvoerrecht en afvalstoffenheffing. Totaal is er een reductie opgetreden.
 • De Weijver weer losloopgebied voor honden. Vanaf dit zomerseizoen kunt u, behalve tussen 13.00 en 16.00 uur, uw hond weer los laten lopen.
 • Integraal Kind Centra (IKC´s). DSV vond de wijze waarop het besluit tot stand kwam, niet voldoen aan het streven naar meer burgerparticipatie. Een nieuw proces loopt nu. Door het instellen van een werkgroep die zich bezig houdt met het onderzoek naar locaties, wordt de gemeenteraad in juli een definitieve keuze voorgelegd.
 • In het collegeprogramma 2018-2022 is opgenomen dat het college zich actief opstelt tegen de plannen van een motorcrossterrein nabij Aartswoud.
 • Er is een nieuw convenant opgesteld t.a.v. een betere communicatie tussen de gemeente en de dorpsraden.
 • Voor hockeyclub WFHC Spire wordt een nieuwe accommodatie gerealiseerd.
 • De Lindehof heeft zich getransformeerd van een voorziening voor ouderen naar een voorziening voor alle inwoners van Opmeer.
 • De gemeente maakt zich sterk voor het behouden van de bomen en geluidsreductie langs de A.C. de Graafweg in Spanbroek.
 • Het wijkteam dat zich bezig houdt met WMO, jeugdhulp, bijzondere bijstand en schulphulpverlening heeft na aandringen van de commissie Samenlevingszaken meer aandacht gegeven aan onafhankelijke clientondersteuners. Deze kunt u inschakelen bij onvrede over zorgplan of meerzorg.
 • DSV stuurt binnen de coalitie aan op een verstandig milieubeleid waarbij de kosten voor de burgers zoveel mogelijk vermeden worden.
 • DSV organiseerde samen met de commissie Samenlevingszaken een informatie-avond voor ouderen in De Schakel.
 • Er zijn ruimere mogelijkheden bij bestemmingsplannen.

Er doen zich in de gemeente continue nieuwe ontwikkelingen voor. Wilt u meepraten? Komt u eens vrijblijvend naar een fractievergadering van DSV. U kunt ook altijd een vraag stellen via onze facebookpagina dsvopmeer of via onze website www.dsvopmeer.nl

Honden weer los op de Weyver

Gisteravond in de raadsvergadering heeft DSV een motie ingediend om het losloopgebied voor de honden op de Weyver weer mogelijk te maken in de zomermaanden. Wij konden rekenen op de steun van VVD, het CDA wilde niet meegaan met de motie, behalve als er een toevoeging kwam dat er tussen 12.00 en 16.00 uur weer aanlijnplicht is. Gemeente Belangen en PvdA. waren sowieso tegen het terugdraaien van de maatregel.

Aangezien er een meerderheid van stemmen nodig is om de motie aan te nemen hebben we ervoor gekozen mee te gaan met de toevoeging van onze grootste coalitie partner.

Dat betekent dat de jullie met jullie honden weer kunnen genieten op de Weyver, ook in de zomermaanden mogen jullie honden lekker vrij rondrennnen. Behalve tussen 12 en 16 uur, dan moeten zij aangelijnd. 

Houd rekening met elkaar en de andere gebruikers, ruim de honden poep op en geniet vooral met jullie trouwe viervoeter. 

In november komt er wederom een evaluatie.

Hartelijk Bedankt

Aan een ieder voor DSV de verkiezingen tot een groot succes hebben gemaakt, willen wij u van harte bedanken voor uw stem en dus uw support. We zijn dankzij u weer een plek omhoog gegaan in de lijsten, en kunnen nu voor u aan de slag!
Met een open, transparante werkwijze, waarbij wij niet alleen graag naar u als burger willen luisteren, maar er ook daadwerkelijk iets mee kunnen doen. Nu en in de toekomst! Houdt u onze socials in de gaten? Daarin valt te lezen waar we in de komende jaren gaan vergaderen, en die u desgewenst, of op uitnodiging kunt bijwonen.
Samen naar een nog mooiere gemeente Opmeer, met hart voor u!