Ingediende raadsvragen dienen beantwoord te worden zonder dat hier geld voor wordt gevraagd.

Het college van burgemeester en wethouders van Opmeer wil de ozb (onroerend zaak belastingen) verhogen met 30% en de huren met 5,1% . En dit terwijl er de afgelopen jaren bijna 2 miljoen euro naar de interne organisatie is gegaan en waar men nog eens bijna 700.000 euro bovenop wil doen. Zulke enorme bedragen vindt de raadsfractie van DSV (Door Samenwerking Vooruit) in deze tijd onbegrijpelijk.

DSV heeft daarom raadsvragen gesteld:  o.a. hoeveel geeft Opmeer jaarlijks uit aan het eigen personeel en inhuur externen en hoe is de capaciteit in Opmeer in vergelijking met andere gemeenten? Vragen hierover van 24 april 2020 zijn na 3,5 maand nog steeds niet beantwoord. Uit onderzoek van DSV blijkt dat Opmeer in de regio Wes-Friesland tot de duurste gemeente behoort met de hoogste lasten voor inwoners en de meeste capaciteit voor de organisatie. 

Burgemeester Nijpels, tevens portefeuillehouder Personeel en Organisatie en de wethouders kwamen zelfs in de raadsvergadering van 2 april jl. met een voorstel om de vragen van DSV alleen te willen beantwoorden als de gemeenteraad hiervoor 18.000 euro extra budget ter beschikking wilde stellen om zodoende externen in te kunnen huren tegen een hoog uurtarief om basale vragen te beantwoorden. 

Hoogleraren staats- en bestuursrecht Elzinga en Voermans oordeelden afgelopen weekend in het blad Binnenlands Bestuur dat Nijpel’s actie  “volkomen ridicuul” is en  “zo fout is als het maar zijn kan”. Zij wijzen er op dat Nijpels en de wethouders volgens de Gemeentewet verplicht zijn raadsvragen te beantwoorden (zie: www.binnenlandsbestuur.nl). Fractievoorzitter Mario Appelman: “De raad en onze inwoners hebben er recht op te weten wat er met al het geld voor personeel en inhuur gebeurt. Het is niet acceptabel dat  een burgemeester dergelijke verantwoordingsplicht afdoet als te detaillistisch, een vergelijking trekt met een vraag over een kuub zand en niet uitsluit in de toekomst weer geld te vragen voor het beantwoorden van raadsvragen”. 

Appelman: ”Waarom kan die basale informatie niet geleverd worden? Elk bedrijf of overheidsorganisatie moet toch weten hoe het zit met personeel en externe opdrachten? Zelfs inzicht over wat er met de bijna 2 miljoen euro per jaar aan externe inhuur gebeurt is er in Opmeer kennelijk niet. Wij maken ons daar grote zorgen over. Zeker als bewoners-eigenaren en ondernemers tegelijkertijd wordt gevraagd daarbij de rekening voor te betalen: 30% meer ozb en ruim 5% meer huur. En dat nog wel uitgerekend in Coronatijd”.

Mario Appelman: “De top van het gemeentehuis dient de eigen bedrijfsvoering op orde te hebben en ons te antwoorden, al is het alleen al uit respect voor de raad als hoogste orgaan van de gemeente. Wij nemen dit hoog op en dit krijgt nog een staartje”. 

De vragen die de raad €18.000 zouden gaan kosten.

Opmeer, 10 augustus 2020

Schriftelijke vragen aan het college van b&w van Opmeer (conform artikel 32 van het Reglement van Orde)
Opmeer, 24 april 2020
Onderwerp: kosten personeel en organisatie
Geacht college,
De uitgaven op de gemeentelijke begroting staan momenteel door diverse omstandigheden (o.a. doorwerking rijksbeleid en de Coronacrisis) ernstig onder druk. Een goede beheersbaarheid van de uitgaven is daarom noodzakelijk.
In de gemeenteraad is meermalen kritisch gediscussieerd over investeringen in de organisatie, met name over het rendement van eerdere budgettaire impulsen en de manier waarop het college daar de komende tijd verdere invulling aan wenst te geven.
Met het oog op het noodzakelijke zicht op de actuele stand van zaken en de uitgaven op het gebied van personeel en organisatie, heeft DSV de volgende schriftelijke vragen:

 1. Wat verstaat u onder externe inhuur?
 2. Kuntueenspecificatievanalleexterneinhuurperjaarvanaf2017totenmet 2020 aan de raad overleggen en hierbij onderscheid maken tussen inhuur voor reguliere- en projectmatige werkzaamheden? Zo nee, waarom niet?
 3. Welke inhuurverplichtingen (in euro) liggen contractueel al vast en welke bent u voornemens nog aan te gaan en per wanneer?
 4. Hoe hoog zijn de personele uitgaven geweest van 1 januari tot 1 april 2020?
 5. Wat is het verloop qua personele uitgaven geweest per jaar vanaf 2017 en wat is uw verwachting tot en met 2023? Kunt u daarbij aangeven welke majeure ontwikkelingen een rol hebben gespeeld bij de trend die zichtbaar is?
 6. Hoeveelbeschikbarevacatureruimte(infte)iserperultimomaart2020?
 7. Voorwelkefunctieswordteropditmomentgeworven(lopendeprocedures)?
 8. Voor welke functies voorziet u op dit moment nog nieuwe wervingsprocedures?
  Uit onze rondgang bij de Westfriese gemeenten is gebleken dat het aantal fte per 1000 inwoners in 2019 als volgt is:
  Medemblik Koggenland Hoorn
  SED Opmeer
  5.4 fte
  6.2 fte
  7.2 fte
  5.5 fte
  7.3 fte (oplopend naar 7.7 fte in 2020 excl. extra formatie wijkteam
  en formatie voortvloeiend uit de beschikbaar gestelde middelen a € 247.500,-)
 9. Hoe verklaart u deze grote verschillen zo concreet mogelijk?
  Verder geeft Berenschot aan dat de apparaatskosten van de gemeente Opmeer € 1.002,- per inwoner bedraagt. Volgens de programmabegroting 2019 is dit € 730,- per inwoner. In Koggenland zijn deze kosten € 547,- per inwoner en in Medemblik € 584,-.
 10. Hoe verklaart u het grote verschil in apparaatskosten per inwoner in het rapport Berenschot en de programmabegroting Opmeer?
 11. Hoe verklaart u het grote verschil in apparaatskosten per inwoner tussen Opmeer en Koggenland/Medemblik?
 12. Kunt u in het bijgevoegde Excelbestand de daarin gevraagde informatie zo concreet mogelijk verstrekken? Wij gaan er vanuit dat alle door u te leveren bedragen traceerbaar zijn in de begrotingen, taakveldenramingen, jaarrekeningen en facturen.
  Vanwege het ontbreken van vergaderingen in verband met de Coronacrisis, verzoeken wij u vriendelijk onze vragen op korte termijn te beantwoorden, in ieder geval binnen de daarvoor door de gemeeneraad vastgestelde termijn van 30 dagen.
  Namens de fractie van DSV
  M.P.J. Appelman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.