Verkiezingsprogramma 2022-2026
DSV Verkiezingsprogramma 2022-2026

DSV is het lokale alternatief voor iedereen
DSV is geen landelijke partij zoals CDA, VVD of PvdA en wordt daardoor niet beïnvloed door de landelijke en/of provinciale partijpolitiek. DSV is dus vrij om keuzes te maken die alleen in het belang zijn van de lokale bevolking.

DSV staat voor meer buurt- en dorpspolitiek
DSV staat niet alleen voor gemeentelijke zaken, maar ook voor buurt- en dorpsbelangen. Wij willen daarom dat de mensen van Aartswoud, De Weere, De Gouwe, Hoogwoud, Langereis, Opmeer, Spanbroek, Wadway en Zandwerven over elke zaak die hun buurt of dorp betreft geïnformeerd worden. Maar met informeren alleen ben je er niet. Inwoners moeten ook door de gemeente uitgenodigd worden om zich uit te spreken. Het allerbelangrijkste is dat daar serieus naar geluisterd en gehandeld wordt, door hetgeen wat inwoners bezighoudt inhoudelijk te bespreken, en beslissingen hierover vervolgens terug te koppelen.

DSV wil samen met onze kiezers het volgende bereiken:

 1. Het zelfstandig blijven van de gemeente Opmeer:
  • Afstand tussen inwoners en gemeente klein houden;
  • Samenwerken met ander gemeenten.
 2. Belastingen omlaag:
  • Belastingen verlagen wanneer dat kan
  • Kritisch kijken naar waar het belastinggeld aan wordt uitgegeven
  • Geen oneigenlijke activiteiten met belastinggeld
 3. Meer invloed van jou als inwoner op een veilige en leefbare gemeente:
  • Dorpsraden meer betrekken
  • Verstandige burgerparticipatie
 4. Extra aandacht voor sport, evenementen en cultuur
 5. Een betrouwbaar milieubeleid
  • De vastgestelde zoekgebieden voor de RES respecteren, nieuwe zoekgebieden zijn pas bij een volgende RES aan de orde
  • Open staan voor alle energievormen om de doelstelling van het Westfries energiekompas te halen
  • Bij het maken van keuzen het belang van de inwoner voorop
  • Geen recycletarief (diftar) voor de hoeveelheid afval
  • Alleen bínnen de gemeentegrenzen investeren in klimaat en duurzaamheid
  • Een verantwoorde afstand tussen windmolens en woningen
 6. Nog meer aandacht voor veiligheid
  • Meer aandacht voor verkeersveiligheid
  • Vergroten gevoel van veiligheid
 7. Op de toekomst gericht beleid voor verkeer en openbare ruimte
  • Wandelgebied uitbreiden
  • Meer losloopgebieden voor honden
  • Actief beleid t.a.v. geluidsoverlast
 8. Meer ruimte voor bedrijven
 9. Een sociaal bouwbeleid
  • Maximaal inzetten op het bouwen van nieuwe woningen
  • Huisvesting voor jongeren en ouderen
  • Betaalbare huurwoningen
  • Particulier initiatief en maatwerk de ruimte geven
  • Zelfbewoningsplicht koopwoningen
 10. Betaalbare zorg en voorzieningen
  • Niet bezuinigen op zorg en subsidies voor voorzieningen
  • Jeugdzorg Plus
  • Steun aan mantelzorgers
  • Actief armoedebeleid 
  • Laaggeletterdheid
 11. Betere dienstverlening
 12. Toekomstvisie Opmeer

1. Het zelfstandig blijven van de gemeente Opmeer

Afstand tussen inwoners en gemeente klein houden
Samengaan met andere gemeenten leidt tot een grotere afstand tussen inwoners en gemeente, en brengt onvoldoende voordeel. Samengaan zal voor gemeente Opmeer veelal het gevolg hebben dat het bestuurscentrum (het gemeentehuis) verder van de bewoners vandaan zal komen. Opmeer zal dan het achterland worden van een grote gemeente met alle gevolgen van dien. DSV vindt de nadelen hiervan zwaarder wegen dan de voordelen die vaak genoemd worden. Hierdoor is het een streven om Opmeer zelfstandig te laten blijven en niet te fuseren met een andere gemeente.

Samenwerken met andere gemeenten
Voor onderwerpen die het lokale belang overstijgen wil DSV samenwerken met andere gemeenten. Denk daarbij aan zorginkoop. Echter, voor zaken die de gemeente zelf kan regelen, is de gemeentelijke capaciteit in zijn huidige omvang voldoende.


2. Belastingen omlaag

Buitensporige belastingverhoging terugdraaien tot een normaal niveau
Wanneer duidelijk wordt dat er ruim voldoende budget is voor de gemeente om haar doelen te bereiken, zouden belastingen moeten worden verlaagd waar dat mogelijk is. Tegelijkertijd moet worden voorkomen dat de lasten van de inwoners van de gemeente Opmeer hoger worden, wanneer dit niet nodig is. Een voorbeeld hiervan is het onderstaande:

Twee jaar geleden is de Onroerend Zaken Belasting (OZB) verhoogd met 41%. Daar werd zelfs het landelijke nieuws mee gehaald. De reden van deze verhoging was om de begroting sluitend te krijgen. Die ontspoorde namelijk doordat er taken van de rijksoverheid werden overgeheveld naar de gemeente, zonder dat daar het benodigde geld bij werd geleverd. In plaats van het geld op te halen bij die rijksoverheid, wat later gebeurd is door inspanningen van andere gemeenten, werd de OZB buitensporig verhoogd door het college. DSV was hier tegen en dit was de oorzaak van het beëindigen van de coalitie CDA, DSV en VVD. DSV heeft de laatste twee jaar in de oppositie gezeten en de OZB-verhoging niet tegen kunnen houden. Zodra dat mogelijk is zal DSV zich inspannen om de OZB weer op een realistisch niveau terug te brengen.

Kritisch kijken naar waar het belastinggeld aan wordt uitgegeven
DSV vindt dat er kritischer gekeken moet worden naar het geld dat van de inwoners wordt gevraagd en het geld dat wordt uitgegeven. Met name of de hoogte van het bedrag wel juist is, zoals:

  • Hoge leges voor bouwvergunningen, paspoorten, dienstverlening, et cetera;
  • Extreme huurverhogingen;
  • Hoge kosten voor de organisatie, voor inhuur;
  • Externe onderzoeken.

Geen oneigenlijke activiteiten met belastinggeld
Het geld van de inwoners zou alleen moeten worden uitgegeven aan die zaken die van belang zijn voor de gemeente Opmeer. Triviale uitgaven zouden niet moeten worden getolereerd en zo snel mogelijk stop worden gezet. Hieronder ziet u een voorbeeld van zo’n soort oneigenlijke uitgave.

HVC (Huisvuil Centrale) heeft tot taak om het huisvuil/afval van inwoners in te zamelen en op een milieuverantwoorde wijze te verwerken. HVC wordt volledig gefinancierd uit de afvalstoffenheffing die door inwoners wordt betaald. HVC investeert nu in windmolenparken en wil ook in aardwarmteprojecten gaan investeren. Dit heeft niets met het ophalen en verwerken van afval te maken. DSV wil dat HVC uit de oneigenlijke activiteiten stapt en de belangen daarin verkoopt en wil dat de opbrengst van de verkoop gebruikt wordt voor verlaging van de afvalstoffenheffing.


3. Meer invloed als burger op een veilige en leefbare gemeente.

Dorpsraden meer betrekken
DSV staat voor het betrekken van inwoners bij besluiten die de gemeente neemt, maar ook het inspelen op ideeën en initiatieven van inwoners is essentieel. Dorpsraden moeten meer betrokken worden bij dorp- of buurtissues omdat zij een belangrijke schakel tussen inwoners en de gemeente zijn. Nu kan een dorpsraad iets zeggen, maar geluisterd wordt er nauwelijks. Dit moet anders. DSV wil dat er voor besluiten die de kernen raken altijd eerst de mening van de betreffende dorpsraad wordt gevraagd.

Verstandige burgerparticipatie
Burgerparticipatie kan vanuit verschillende kanten geïnitieerd worden zoals de gemeenteraad, dorpsraden of individuele burgers voor tal van onderwerpen. Soms kan burgerparticipatie het democratisch proces tegenwerken. Burgerparticipatie moet wel effectief zijn. Als burgerparticipatie leidt tot het niet kunnen nemen van een raadsbesluit, dan moet er terughoudendheid worden betracht. Dit betekent natuurlijk niet dat er niet wordt geluisterd naar de inwoners wanneer zij hun verhaal doen, maar slechts dat wanneer een besluit moet worden genomen, het ook daadwerkelijk wordt genomen. De argumentatie van waarom een specifiek besluit is genomen, wordt dan weer teruggekoppeld aan de inwoners van de gemeente. Hieronder ziet u een voorbeeld waarin er geen besluit is genomen vanwege een overvloed aan burgerparticipatie:

Er lag een uiterste datum van de provincie waarop door de gemeente gereageerd moest worden als de gemeente een fiets- en voetgangerstunnel onder de A.C. de Graafweg wilde. Door het willen toepassen van burgerinspraak is die datum overschreden en is er geen raadsbesluit genomen. Dan is burgerparticipatie een middel dat het democratische proces verstoort en dat is niet de bedoeling.


4. Aandacht voor het behoud van sport, evenementen en cultuur

Er wordt veel gedaan op het gebied van sport, evenementen en cultuur. Maar het blijft een voortdurende zorg dat het huidige niveau behouden blijft. Dit kan o.a. gerealiseerd worden door als gemeente mee te denken over plannen van sportverenigingen en hen bij de uitvoering te ondersteunen. Maar ook de toegankelijkheid tot cultuur voor iedereen verdient extra aandacht. DSV denk onder andere aan het volgende:

  • Een betere benutting van multifunctionele accommodaties te realiseren (bijvoorbeeld Pardoes; te denken valt aan activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen vanaf 12 jaar (groep 12 – 15 en groep 16- 21 jaar);
  • Sportsubsidies vast te stellen op basis van het aantal jeugd- en seniorenleden;
  • Niet het onderhoud van sportaccommodaties naar verenigingen door te schuiven, maar daar zelf voor zorg te dragen;
  • Het voor iedereen betaalbaar houden van sportactiviteiten en evenementen, door bijvoorbeeld het verlagen van het prijskaartje voor gezinnen voor het zwembad;
  • Belemmerende regels en verordeningen voor evenementen beperken;
  • Faciliteren van evenementen met hulp en geld;
  • Behoud van de bibliotheek op minstens het huidige niveau.

5. Een betrouwbaar milieubeleid

De vastgestelde zoekgebieden voor de RES respecteren, nieuw zoekgebieden en productiemiddelen zijn pas bij een volgende RES aan de orde
Bij het tot stand komen van de regionale energie strategie (RES 1.0) zijn inwoners actief betrokken. Er zijn avonden georganiseerd waarbij inwoners uitleg kregen en de gelegenheid hadden hun mening te geven. Al deze informatie is meegenomen in het vaststellen van zoekgebieden waarbinnen zonneweiden en windmolens kunnen komen. Voor de gemeente Opmeer zijn dat twee zoekgebieden voor alléén zonneweiden. Het huidige college stelt dat er ook buiten de zoekgebieden locaties benut mogen worden. De hele inspraak lijkt daardoor een wassen neus.  DSV wil dat alleen binnen die zoekgebieden de mogelijkheid wordt gegeven om zonneweiden te exploiteren. Zodra RES 2.0 aan de orde is kan er naar nieuwe zoekgebieden worden gekeken.

Open staan voor alle energievormen om de doelstelling van het Westfries energiekompas te halen
DSV vindt het van belang dat alle opties die er zijn om tot een CO2 vrije energievoorziening te komen betrokken moeten worden in het publieke en politieke debat. Bij voorbaat mogelijkheden uitsluiten, zoals kernenergie, of op het bordje van een ander leggen (daar gaan wij niet over) is volgens DSV het ontlopen van je politieke verantwoordelijkheid waarin ook lastige keuzen gemaakt moeten worden.

Bij het maken van keuzen het belang van de inwoner voorop
De gemeenteraad heeft vastgesteld dat alle woningen in Opmeer van aardgas af moeten. Er zal dan een vervangende energiedrager worden aangeboden. Dit zullen hoofdzakelijk een warmtenet en een verzwaard elektriciteitsnet zijn. In de ene wijk wordt warmte aangeboden en in de andere wijk zullen inwoners met elektriciteit hun woning zelf moeten verwarmen. In geval van een warmtenet zijn de kosten voor inwoners om hun woning aan te passen veel lager dan bij elektrisch verwarmen. DSV kiest ervoor om zo veel mogelijk woningen via een warmtenet te gaan verwarmen.

Geen recycletarief (diftar) voor de hoeveelheid afval
De gemeenteraad heeft besloten om diftar in te voeren voor restafval. DSV is daar tegen onder meer om de volgende redenen. De diftar wordt uitgevoerd door inwoners ertoe aan te zetten om de restafval container minder vaak aan te bieden. Kartonnen voedselverpakking zoals bijvoorbeeld pizzadozen en andere afhaal/bezorg maaltijden mogen niet bij het oud papier. Deze komen bij het restafval terecht, inclusief de voedselresten. Daarnaast komt er incontinentiemateriaal (luiers) bij het restafval. De restafvalcontainer eens in de acht en wellicht eens in de twaalf weken legen schaadt de primaire functie van afvalinzameling; Afval inzamelen is een overheidstaak voor het verkrijgen van een goede afval hygiëne.

Ook de solidariteit die afvalinzameling altijd heeft gekenmerkt wordt beëindigd door diftar. Inwoners die niet kunnen ontkomen aan het aanbieden van meer restafval dan anderen gaan de hoofdprijs betalen. Dit terwijl hetzelfde doel wordt nagestreefd, hygiëne voor iedereen.

Alleen bínnen de gemeentegrenzen investeren in klimaat en duurzaamheid
Zonnepanelen op daken van gemeentelijke gebouwen is een investering in klimaat en duurzaamheid die van een gemeente verwacht mag worden. Maar investeren in windmolenparken op zee is geen taak van de gemeente. Niet direct en ook niet indirect via een samenwerking. Bij de gemeentegrens houdt deze taak van de gemeente op, vindt DSV. HVC participeert, ook namens de gemeente, in het Gemini windpark op zee met een investering van ca. 250 miljoen Euro.  DSV wil het contract met HVC terugbrengen naar alleen afval inzamelen.

Een verantwoorde afstand tussen windmolens en woningen
Het wordt meer en meer duidelijk dat er gezondheidsrisico’s kleven aan windmolens. De landen om ons heen hebben aanzienlijk hogere normen voor de afstand tussen een woning en een windmolen. Als we de laagste norm nemen, die van Denemarken met 4 keer de tiphoogte, dan moet een moderne molen met een tiphoogte van minstens 150 meter op een afstand van 600 meter van een woning blijven. DSV vindt dat deze norm ten minste moet worden gehanteerd.


6. Nog meer aandacht voor veiligheid

Meer aandacht voor verkeersveiligheid
DSV wil een betere verkeersveiligheid creëren door de komende jaren een aantal stappen te nemen, zoals het opstellen van een mobiliteitsplan om de toename van het verkeer op te vangen in combinatie met een verkeersveiligheidsplan. Daarnaast wil DSV dat het rustig rijden wordt bevorderd, bijvoorbeeld door verkeer remmende maatregelen aan te brengen. Overige stappen zijn:

  • Het snelle en langzaam verkeer scheiden (fiets- en voetpaden aanleggen);
  • Het bevorderen van fietsverkeer in plaats van auto’s (bredere fietspaden en bijvoorbeeld een fietspad van Hoogwoud naar de Veken);
  • Meer veilige oversteekplaatsen aanbrengen (zoals zebrapaden en verkeerslichten);
  • Kruispunten overzichtelijk houden (snoeien van beplanting) en een laagdrempelig en anoniem meldpunt voor asociaal rijgedrag in woonwijken.
  • Afgewaaide takken sneller weghalen en beschadigde bestrating herstellen (losse tegels en kuilen). DSV wil hier meer aandacht voor.

Vergroten gevoel van veilig
Je hoort niet vaak dat er behoefte is aan meer blauw op straat in de gemeente. Toch is er behoefte aan politie in de buurt. Een eigen politieloket en toegankelijke wijkagenten zijn daarom zeer gewenst. Volgens de politiewet dient er ten minste één wijkagent werkzaam te zijn per 5.000 inwoners. DSV streeft ernaar deze bezetting te halen.

Evenals het:

  • Bevorderen van buurt-apps;
  • Aanpakken probleemsituaties (overlast hangjongeren, drugs, inbraken etc.). Indien nodig extra inzet wijkagent/politieteam;
  • Doorgaan met het beleid “In Control of Alcohol en drugs”.
  • Veilig en anoniem kunnen melden, geen politieagent of boa in uniform aan de deur als je iets gemeld hebt.

7. Op de toekomst gericht beleid voor verkeer en openbare ruimte

Wandelgebieden uitbreiden
Er wordt veel gewandeld in de gemeente, maar om nu te zeggen dat we veel mooie wandelgebieden hebben? De meeste wandelingen die je kunt maken gaan (voor een deel) langs wegen waar druk autoverkeer is. DSV heeft gemerkt dat er behoefte is aan rustige veilige wandelpaden, zoals het pad van de Hertog Willemweg naar de Wipbruglaan.  DSV zal zich daarom inzetten om meer van deze paden te realiseren.

Meer losloopgebieden voor honden
Dat gezelschapsdieren een grote bijdrage geven aan het levensgeluk van veel mensen wordt vaak uit het oog te zijn verloren. DSV wil blijvend aandacht voor het belang van huisdieren in het algemeen en in het bijzonder voor honden. DSV begrijpt ook dat honden overlast kunnen geven. Om eventuele overlast tegen te gaan is het belangrijk dat er voldoende losloopgebieden voor honden zijn waar mensen die hinder ervaren geen last van hebben.

Actief beleid t.a.v. geluidoverlast
Bij geluidoverlast in de openbare ruimte is een verschil te maken tussen structureel overlast (bijvoorbeeld een motorcrossbaan) en incidenteel overlast (bijvoorbeeld motorfietsen en muziekevenementen). Voor structureel geluidsoverlast wil DSV dat er een verplichting komt van gemeenten om de omliggende gemeenten te informeren over plannen waarbij geluid een rol speelt. DSV vindt ook dat buurten of dorpen die in de nabijheid liggen van geluidsoverlast gevende activiteiten in andere gemeenten steun moeten krijgen om een bezwaarprocedure te voeren. Voor incidenteel geluid moet een laagdrempelig meldpunt komen vindt DSV. Op basis van het aantal en de ernst van de klachten kunnen dan gerichte maatregelen worden genomen.


8. Geef bedrijven de ruimte

DSV ziet graag een grotere bijdrage van de gemeente aan een gunstig klimaat voor bedrijven. Dit kan gerealiseerd worden door:

  • Het creëren van voorwaarden en stimuleren van kleine milieuvriendelijke ondernemingen in het buitengebied;
  • Het optimaliseren van ontwikkeling van De Veken 4;
  • Verbeteren van contact tussen ondernemers (winkeliersvereniging, industrieclub, enz.) en gemeente;
  • Aanleg hoogwaardig glasvezelnet.
  • Instellen bedrijvenloket (en contactpersoon) voor informatie en voor en (vereenvoudigde) vergunningverlening voor bedrijven.
  • Ondersteunen maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).
  • Vergroten aantrekkingskracht van de winkelcentra voor zowel ondernemers als het winkelend publiek.

9. Een sociaal bouwbeleid

Maximaal inzetten op het bouwen van nieuwe woningen
Er is een enorme behoefte aan woonruimte. DSV kiest er daarom voor om maximaal in te zetten op het creëren van ruimte om nieuwe woningen te bouwen. De voorkeur ligt daarbij op nieuwbouwlocaties buiten de gebouwde omgeving om de schaarse ruimte binnen de gebouwde omgeving zoveel mogelijk te behouden. Bij het ontstaan van ruimte binnen de bebouwing moet de rol van de gemeenteraad groter worden. Bij de huidige locaties, bijvoorbeeld het Scheringa museum of het expathotel, is die invloed te gering vindt DSV.

Huisvesting voor jongeren en ouderen
Vooral voor jongeren en ouderen zijn er te weinig woningen beschikbaar. DSV is er voorstander van dat de toename van de woningvoorraad op deze groepen wordt gericht. Hierbij moet ook gedacht worden aan het bouwen nieuwe woningen die doorstroming vanuit de gemeente bevorderen waardoor betaalbare starterswoningen vrijkomen. Bijvoorbeeld, woningen voor ouderen waardoor deze groep bestaande eengezinswoningen achterlaten voor starters.

Betaalbare huurwoningen
DSV wil ook dat de betaalbaarheid van huurwoningen wordt onderzocht. Huuraanpassingen dienen niet om huuropbrengsten te verhogen. Een huurwoning mag geen melkkoe zijn voor het gemeentelijk woningbedrijf. Huuraanpassingen dienen louter en alleen om prijs en kwaliteit van een woning beter in evenwicht te brengen. Daarbij kan een huuraanpassing dus ook een huurverlaging zijn.

Particulier initiatief en maatwerk de ruimte geven
Ruimte geven aan particulier initiatief voor het realiseren van woningen indien inpasbaar in het bouwbeleid. Ook de mogelijkheid van mantelzorgwoningen op eigen erf moeten tot de mogelijkheden behoren.  De nieuwe omgevingswet biedt hiertoe goede mogelijkheden.

Huisvesting voor jongeren en ouderen
Vooral voor jongeren en ouderen zijn er te weinig betaalbare woningen beschikbaar. DSV is er voorstander van dat de toename van de woningvoorraad op deze groepen wordt gericht. Hierbij moet ook gedacht worden aan het bouwen van nieuwe woningen die doorstroming vanuit de gemeente bevorderen waardoor betaalbare starterswoningen vrijkomen. Bijvoorbeeld, woningen voor ouderen waardoor deze groep bestaande eengezinswoningen achterlaten voor starters. Daarbij moet het streven zijn om bouwlocaties binnen de bebouwde kom voor ouderenhuisvesting te bestemmen

Zelfbewoningsplicht koopwoningen
DSV wilt dat in de gemeente Opmeer een verplichting komt tot bewoning door de huiseigenaar van het eigen huis bij koopwoningen. Deze regeling is al bij een aantal gemeenten ingevoerd voor nieuwbouwwoningen. De belangrijkste punten van het voorstel van DSV zijn:

  • Een koper moet na koop van een woning zelf gaan wonen in het huis;
  • Verhuren is niet toegestaan tenzij;
   • Verhuur aan eerste- of tweedegraadsfamilie;
   • Verhuur voor maximaal een jaar (bijvoorbeeld bij tijdelijk verblijf in buitenland van de eigenaar-bewoner);
   • Verhuur van woonruimte die verbonden is met een bedrijfsruimte of winkel.

Deze regeling geldt voor zowel nieuwe als bestaande woningen. Het voorkomt niet alleen speculatie maar ook het huisvesten van arbeidsmigranten in woonwijken.


10. Betaalbare zorg en voorzieningen

Niet bezuinigen op zorg en subsidies voor voorzieningen
Het huidige beleid is erop gericht om ouderen langer zelfstandig te laten wonen. Hiervoor is goede zorg en sociale ontmoeting essentieel. DSV kiest voor een zorgbeleid dat hier ruimte aan geeft. Ook geen bezuinigingen op bestaande voorzieningen en de behoefte onderzoeken voor nieuwe voorzieningen voor deze snelgroeiende doelgroep.

Jeugdzorg Plus
DSV maakt zich ernstige zorgen over de Jeugdzorg Plus. Landelijk, regionaal en lokaal zijn de wachtlijsten een bron van zorg. DSV vindt dat de wachtlijsten voor de jeugdzorg als ‘’Hoogste Prioriteit” in de zorg zijn.

Steun aan mantelzorgers
Naast het hierboven vermelde bij mantelzorgwoningen vindt DSV dat bij zelfstandig laten wonen het vaak noodzakelijk is dat familie, kinderen en kleinkinderen in de buurt wonen. Daarom is DSV er voorstander van om te onderzoeken of het mogelijk is om een urgentie voor een huurwoning te geven aan kinderen en kleinkinderen die in de omgeving van ouders of grootouders willen wonen, indien zij een steun zijn voor deze ouders of grootouders die daardoor zelfstandig kunnen blijven wonen. Feitelijk een kangoeroe constructie op kleine afstand.

Actief armoedebeleid
DSV kiest voor een actief armoedebeleid. Dat mensen onder de armoedegrens niet bij de gemeente bekend zijn betekent niet dat ze er niet zijn. Vooral gezinnen in deze situatie zijn uiterst kwetsbaar. DSV wil daarom voor deze groep de drempel naar de gemeente verlagen door meer bekendheid te geven aan de mogelijkheden die de gemeente heeft zoals het ‘Doe Mee Fonds’ en de ‘Stichting Leergeld West-Friesland’.

Laaggeletterdheid
In Opmeer bestaat 11% laaggeletterdheid. DSV vindt dat dit moet worden aangepakt.  Er zijn reeds goede initiatieven maar het moet hoog op de agenda staan. De rol van de bibliotheek is hierbij cruciaal.  DSV opteert dan ook op een bibliotheek die minstens op het niveau blijft zoals die nu is. Ook bij een eventuele verhuizing naar een IKC.


11. Betere dienstverlening

De dienstverlening van de gemeente is de laatste jaren verbeterd ten aanzien van de toegankelijkheid en het kunnen maken van afspraken. Maar we zijn er nog niet.  DSV krijgt vaak te horen dat er dat er te laat en onvolledig wordt gereageerd op vragen van inwoners. De komende periode zal DSV hiervoor aandacht vragen en bewaken dat er verbetering komt. Als u klachten heeft over de dienstverlening en bij de gemeente onvoldoende gehoor vindt horen wij dat graag van u.


12. Toekomstvisie Opmeer

Er is door het college een toekomstvisie gepresenteerd. DSV vindt het goed dat er over de toekomst wordt nagedacht en de inwoners daarbij worden betrokken. Echter, de toekomstvisie erg vaag voor inwoners. DSV vindt dat er praktische en door de betrokken inwoners gedragen plannen moeten komen waarin deze visie gestalte krijgt. Men wacht op concrete acties. Als er niets met deze visie gebeurt is het zonde van het geld dat eraan is besteed.

 

KLIK HIER voor het programma uit 2018