Mario Appelman legt het raadslidmaatschap neer

Mario Appelman legt zijn taken als raadslid en fractievoorzitter van DSV neer. Mario Appelman kan zich niet langer verenigen met de wijze waarop raadsleden met elkaar en met de belangen van de inwoners van Opmeer omgaan.

Het bestuur en fractie van DSV herkent Mario’s beweegredenen maar betreurt in hoge mate zijn besluit. Hij blijft lid van DSV en blijft zich inzetten voor de belangen van de inwoners van Opmeer.

Mario Appelman zal in de raadsvergadering van 23 juni a.s. een uitgebreide verklaring geven voor zijn besluit. De werkzaamheden als fractievoorzitter van DSV worden overgenomen door Charlotte Zeilstra tot aan de verkiezingen in maart 2022. Sven Bruin wordt door DSV voorgedragen als nieuw raadslid.

Coronafonds Opmeer

In Coronatijd hebben vooral ondernemers maar ook maatschappelijke organisaties het moeilijk omdat inkomsten wegvallen maar kosten gewoon doorlopen. Het Rijk onderkent dit en heeft de gemeenten geld verstrekt voor het zogenoemde Coronafonds. DSV vindt het belangrijk dat men hiervan op de hoogte is zodat er gebruik kan worden gemaakt van de regeling. 

Het College van Opmeer heeft op 24 februari jl. beleid vastgesteld waarop verenigingen aanspraak kunnen maken op het coronafonds van de gemeente. Het doel is om als gemeente lokale voorzieningen in stand te houden voor organisaties die door Corona wel kosten hebben zoals huur maar geen inkomsten. 

Op www.opmeer.nl (zoek op coronafonds) vindt u alle informatie. Er is een maximum bedrag voor 2020 beschikbaar. Aanvragen kunnen tot mei worden ingediend. DSV gaat ervan uit dat de gemeente maatschappelijke organisaties actief benadert en hulp biedt. 

ZZP´s kunnen beroep doen op TONK (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten). Op de website van de gemeente Opmeer vindt u dit onder Extra Ondersteuning Zelfstandigen. Dit betreft een tijdelijke versoepeling van het Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen en is bedoeld voor ondernemers (waaronder ZZP´ers) die niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Zij kunnen voor 3 maanden via een versnelde procedure aanvullende inkomensondersteuning krijgen. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. In West-Friesland voert WerkSaam dit uit.

Nico Bosch verlaat fractie DSV

Nico Bosch heeft besloten de fractie van DSV te verlaten. Aanleiding hiervoor is dat Nico zich niet kan vinden in het, door de leden van DSV unaniem genomen besluit dat DSV niet deelneemt aan fysieke vergaderingen. Dit zolang de Corona-crisis speelt en gelet op de hoge besmettingsaantallen in onze regio.

De leden van DSV vinden dat raadsleden een voorbeeldfunctie hebben. Fysiek vergaderen is onnodig en daarom kiest DSV, net als de omringende gemeenten, voor digitaal vergaderen. DSV vindt het belangrijk aan te geven dat het hier gaat om een principiële keuze.

Nico Bosch is vorig jaar overgestapt van het CDA naar DSV.  DSV is een partij waar alle leden hun mening kunnen geven en waar besluiten democratisch worden genomen.

DSV betreurt het vertrek van Nico en wenst hem het beste toe.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M. Appelman, fractievoorzitter DSV tel. 0653202516

Overlijden burgemeester Gertjan Nijpels

De fractie van DSV Opmeer heeft met schrik en leedwezen kennis genomen van het plotselinge overlijden van burgemeester Gertjan Nijpels.

Wij herinneren hem als iemand die altijd voor de gemeente opkwam, toegewijd en enthousiast was. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, zoon en familie. Wij wensen hen alle kracht toe.

Namens de fractie van DSV Opmeer,

Alex Kalthoff, voorzitter bestuur

Mario Appelman, fractievoorzitter

DSV vergadert gedurende Coronacrisis niet meer Fysiek

Background vector created by starline – www.freepik.com

De lokale partij DSV Opmeer (Door Samenwerking Vooruit) heeft het besluit genomen niet meer fysiek deel te nemen aan vergaderingen van de commissies en de gemeenteraad van Opmeer. DSV vindt het onverantwoord en geen goed voorbeeld geven aan de inwoners van Opmeer. Gemeenteraadsvergaderingen worden door de Rijksoverheid als een uitzondering en vitaal proces beschouwd en daarom mogen gemeenteraden zelf de keuze maken voor fysiek dan wel digitaal vergaderen. De meerderheid van de Opmeerse politieke partijen kiest voor fysiek vergaderen. DSV vindt dat wij ons moeten inspannen om de risico´s zo klein mogelijk te houden en vindt fysiek vergaderen op het gemeentehuis onverantwoord en onnodig omdat digitaal vergaderen een goed alternatief is.

De Rijksoverheid roept iedereen op zoveel mogelijk thuis te werken, de reisbewegingen te beperken en niet met te veel mensen in één ruimte te zijn. Deze maatregelen zijn verder aangescherpt met o.a. de avondklok in de verwachting dat hoe meer mensen zich aan deze regels en adviezen houden, de Coronacrisis het hoofd kan worden geboden. Helaas wordt aan het verzoek van DSV om digitaal te vergaderen geen gehoor gegeven.

Vasthouden aan fysiek vergaderen is onnodig. Al maanden vergaderen omringende gemeenten digitaal en staat dit het democratisch proces niet in de weg. Ook Opmeer had ruimschoots de tijd om digitaal vergaderen mogelijk te maken. Maar helaas krijgt DSV nul op het rekest. De fracties van de andere partijen houden vast aan fysiek vergaderen en men heeft alleen het tijdstip van vergaderen verschoven van ´s avonds naar ´s middags van 16.00 tot 18.00 uur.

DSV roept nogmaals de politieke partijen op om digitaal te vergaderen; in ieder geval zo lang als ook aan de inwoners regels en adviezen wordt opgelegd. Maakt men dit echter niet mogelijk, dan voelt DSV zich genoodzaakt op een andere wijze dan gebruikelijk haar standpunten namens de kiezers in te brengen.

Opmeer, 28 januari 2021

Begrotingsbehandeling 2021 gemeente Opmeer

<a href='https://www.freepik.com/photos/money'>Money photo created by freepik - www.freepik.com</a>


DSV stemt tegen verhoging van 30% OZB, tegen huurverhoging en tegen verhoging o

Het zijn zware tijden voor inwoners en ondernemers. In deze tijd is het belangrijk dat de gemeente er voor je is. Onzekerheid moet niet toenemen en de gemeente moet er alles aan doen om de economie te stimuleren. Dat is de reden waarom DSV gisteravond tegen de voorgestelde begroting stemde. Daarnaast vindt DSV het onbegrijpelijk dat de gemeente steeds meer geld vraagt voor haar eigen organisatie ondanks het vele geld dat hier in het verleden al naar toe ging en ook nog eens zo’n 2 miljoen voor inhuur vraagt. Gemeentebelangen, CDA en PvdA willen met genoemde verhogingen de rekening betalen en de factuur bij de inwoners en ondernemers neerleggen. Volgens ons kan het anders. Onze oplossing is geld (700.000 euro) dat gereserveerd stond voor belastingverplichtingen bij het woningbedrijf maar dat niet betaald hoeft te worden, te gebruiken voor de tekorten. De coalitiepartijen stemden hier tegen. Men was niet ontvankelijk voor onze argumenten. Helaas worden onze inwoners en ondernemers nu de dupe van een vastgestelde begroting 2021 met een verhoging van 30% WOZ!

Meerderheid Gemeenteraad laat huurders in de kou staan!

Raadsvergadering 29-10-2020

Gisteren in een stevige raadsvergadering, heeft DSV zich hard gemaakt voor de huurders. Met een handvol huurders hebben wij voor het gemeentehuis gestaan en hebben de binnenkomende wethouders en raadsleden rustig toegesproken. Dhr. Kuis heeft een duidelijk verhaal neergelegd voor de raad namens de bewoners commissie Helaas heeft dit en de ingediende motie van DSV tegen huurverhoging geen vruchten afgeworpen en waren de wethouder, Gemeente Belangen, CDA, PvdA en VVD niet te bewegen om onze huurders tegemoet te komen. Zij hebben de huurders in de kou laten staan.
Verder stond de locatie IKC Spanbroek/Opmeer op de agenda. Helaas is de meest ideale locatie, het HOSV terrein, door het niet willen inzetten van mediation vanuit het college volledig van de baan. Het voorstel van het college voor locatie Bonifatius is met meerderheid van stemmen aangenomen. Even voor de duidelijkheid DSV is voor het IKC maar zijn absoluut niet overtuigd van de locatie Bonifatius, veiligheid, parkeren, beschikbare ruimte, geluidsoverlast, hoge kosten en de signalen van de omwonenden maken dat er nog teveel vraagtekens openstaan om hierin mee te gaan.
Dat is dan ook de reden dat DSV met stemverklaring tegen deze locatie heeft gestemd.

DSV zet zich in voor huurders.

Hartelijk dank aan alle mensen die de petitie tegen de huurverhoging hebben ondertekend. DSV is blij met alle steun. Vanavond tijdens de raadsvergadering gaat DSV wederom een motie indienen en hopen natuurlijk dat de verantwoordelijk wethouder hier positief op reageert en de andere partijen meegaan.
Er wordt ingesproken namens de bewoners commissie door dhr.B.Kuis, voelt u zich geroepen in te spreken dan kunt u zich tot vanmiddag 16 uur aanmelden bij de griffier mversteeg@opmeer.nl.
Omdat er door de corona regels geen publiek op de tribunes mag zitten, nodigen wij u van harte uit uw ongenoegen te laten blijken door vanaf 19.30 aanwezig te zijn voor het gemeentehuis en daar uw zorgen/ongenoegen te uiten. Houdt u daarbij aan 1,5 meter, geen gezang of geschreeuw. Borden of spandoeken zijn natuurlijk wel mogelijk.
DSV zet zich vanavond in voor U.

Geen expat hotel op plaats Amazone

269CEA8F-A5CE-4A9B-8CCD-DF6B5DAF5EF8.jpeg

DSV in samenwerking met de lokale VVD zijn een petitie gestart.

‘Geen grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten in centrum Opmeer/Spanbroek’

Betuig uw steun via de link naar de petitie


https://www.petities.com/geen_grootschalige_huisvesting_voor_arbeidsmigranten_in_centrum_opmeerspanbroek?fbclid=IwAR2mdw69IjbGht_P-bRQqbXQyeIf5hES1B_rhXqHbSLP4eCsA–GDOg3z_4

VVD en DSV roepen het college op geen medewerking te verlenen aan grootschalige huisvesting van migranten en het centrum van Opmeer. Laat van u horen als u het met ons eens bent en teken de petitie

Het College van Burgemeester en Wethouders van CDA, Gemeentebelangen, PvdA heeft onlangs zijn goedkeuring verleend aan huisvesting voor migranten in het voormalige  ‘Amazone’ gebouw. Er komen hier 64 kamers waar ongeveer 170 mensen gehuisvest worden.

Er is veel onrust ontstaan bij onze inwoners en bij VVD en DSV over o.a. parkeerdruk en mogelijke overlast.

Het vooraf betrekken van de buurt en de dorpsraad bij zo’n ingrijpend besluit is  helaas in Opmeer niet gebeurd. We moesten het op de gemeentepagina lezen. Op deze manier ga je niet met onze inwoners om! Het is belangrijk met dit soort ingrijpende besluiten vooraf aan vertrouwen te werken.

Gemeenten in de regio waar veel arbeidsmigranten werken moeten ook zorgen voor goede huisvesting. Opmeer heeft al diverse grote opvangplekken en hoeft niet onevenredig veel voor z’n rekening te nemen. Wij vinden dat de gemeenten in regio ook naar meer geschikte locaties moeten kijken.

Wij vinden het onbegrijpelijk dat het voor onze inwoners en jongeren praktisch onmogelijk is om een betaalbare woning te kopen of te huren. De Amazone zou een mooie plek zijn om huisvesting voor onze inwoners te realiseren. Wij willen dat het College daar voorrang aan geeft.

VVD en DSV zijn verbaasd over dit besluit en maken zich grote zorgen als deze grootschalige huisvesting voor migranten midden in het centrum daadwerkelijk door gaat en hebben hier veel vragen over. De VVD heeft al flink wat vragen ingediend.

Laat van u horen als u het met ons eens bent; en steun deze petitie ‘Geen grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten  in centrum Opmeer/Spanbroek’

Ledenvergadering DSV

Vandaag onze ledenvergadering gehouden in de Lindehof het was een zeer nuttige ochtend met aansluitend een korte presentatie van het bestuur van de Lindehof. Wat een geweldig werk verzetten deze mensen