Uitgebreid programma 2018

DSV Opmeer 

 

1   Gemeente Opmeer moet zelfstandig blijven

Afstand tussen burgers en gemeente klein houden

Samengaan met andere gemeenten leidt alleen tot een grotere afstand tussen burgers en gemeente en brengt geen enkel voordeel. Samengaan zal voor gemeente Opmeer (hierna “de gemeente”) veelal het gevolg hebben dat het bestuurscentrum (gemeentehuis) verder van de bewoners vandaan zal worden gevestigd (wellicht zelfs een aantal dorpen verderop). Opmeer zal in dat geval het achterland van een grote gemeente worden met alle gevolgen van dien.

Samenwerken met andere gemeenten

Voor onderwerpen die het lokale belang overstijgen wil DSV samenwerken met andere gemeenten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan zorginkoop. Echter, voor zaken die de gemeente zelf kan regelen is de gemeentelijke capaciteit in zijn huidige omvang ruim voldoende.

2   Geld over, belastingen omlaag

Geen spaarpot ten gunste van de gemeente, maar lagere belastingen

De gemeente is  een van de rijkste gemeenten met 50 miljoen euro spaargeld op slecht ca. 11.000 inwoners (4.500 euro per inwoner). De belastingen worden echter wel elk jaar onnodig verhoogd. Dat is strijdig met elkaar. Geld van de burgers hoort in de portemonnee van de burgers en niet op de bankrekening van de gemeente. Dus: geld over, dan lastenverlichting voor de burger (bijvoorbeeld door het verlagen van gemeentebelastingen (OZB en Riool Afvoer Recht).

Geen oneigenlijke activiteiten met geld van de burgers

HVC (Huisvuil Centrale) heeft tot taak om het huisvuil/afval van burgers en bedrijven in te zamelen en op een milieuverantwoorde wijze te verwerken. HVC wordt volledig gefinancierd uit de afvalstoffenheffing die door burgers wordt betaald. HVC investeert nu in windmolenparken en wil ook in aardwarmteprojecten gaan investeren. Dit heeft niets met het ophalen en verwerken van afval te maken. DSV wil dat HVC uit de oneigenlijke activiteiten stapt en de belangen daarin verkoopt en wil dat de opbrengst van de verkoop gebruikt wordt voor verlaging van de afvalstoffenheffing.

3   Meer invloed van jou als burger op een veilige en leefbare gemeente.

Burgerparticipatie

DSV staat voor het betrekken van inwoners bij besluiten die de gemeente neemt, maar ook inspelen op ideeën en initiatieven van burgers is essentieel. Dorpsraden moeten meer betrokken worden bij dorp- of buurtissues omdat zij een belangrijke schakel tussen inwoners en de gemeente zijn. Nu kan een dorpsraad iets zeggen, maar geluisterd wordt er nauwelijks. Dit moet anders. DSV wil dat er voor besluiten die de kernen raken altijd eerst de mening van de betreffende dorpsraad wordt gevraagd. Hetzelfde geldt voor onderwerpen die de zorg betreffen en waarvoor het advies van de Adviesraad Sociaal Domein moet worden gevraagd.

Betere communicatie

Een door de gemeente voorgenomen besluit dient met een goede uitleg en onderbouwing tijdig naar de burgers te worden gecommuniceerd. Dit in overleg met de betrokken vertegenwoordigers (bijvoorbeeld de dorpsraad).

Een duidelijk voorbeeld zoals het niet moet was de besluitvorming over de locatie van het Integraal Kind Centrum (IKC) in Spanbroek/Opmeer. Er zat slechts een paar weken tussen het bekend worden van het voorgenomen besluit over de locatie en de raadsvergadering waarin het besluit definitief werd. Deze tijd was onvoldoende voor een goede dialoog tussen gemeente/politiek en de burgers. Wij vinden dat dit niet kan. De onvrede en het onbegrip hierover van een grote groep burgers is zeer begrijpelijk. DSV zal er alles aan doen om te voorkomen dat de burgers nogmaals zó buitenspel worden gezet.

4   Extra aandacht voor sport, evenementen en cultuur

DSV wil in de komende jaren binnen de gemeente een verbetering van de sport- en evenementenfaciliteiten. Dit kan o.a. gerealiseerd worden door als gemeente mee te denken over plannen van sportverenigingen en hen bij de uitvoering te ondersteunen. Maar ook de toegankelijkheid tot cultuur voor iedereen verdient extra aandacht. DSV denk onder andere aan het volgende:

–> een betere benutting van multifunctionele accommodaties te realiseren (bijvoorbeeld Pardoes; te denken valt aan          activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen vanaf 12 jaar (groep 12 – 15 en groep 16- 21 jaar);

–> sportsubsidies vast te stellen op basis van het aantal jeugd- en seniorenleden;

–> niet het onderhoud van sportaccommodaties naar verenigingen door te schuiven, maar daar zelf voor zorg te                  dragen;

–> het voor iedereen betaalbaar houden van sportactiviteiten en evenementen (bijvoorbeeld: verlagen van het                      prijskaartje voor gezinnen voor het zwembad);

–> belemmerende regels en verordeningen voor evenementen beperken;

–> faciliteren van evenementen met hulp en geld;

–> behoud van de bibliotheek op minstens het huidige niveau.

5   Een verstandig milieubeleid

Kritisch kijken naar verbeteringen voor het milieu

Een voorbeeld is het gescheiden inzamelen van huisvuil.  5% Van ons afval bestaat uit luiers en incontinentiemateriaal dat in de grijze container voor restafval moet. De grijze container wordt sinds de komst van de oranje container slechts eens in de vier weken opgehaald. Wij vinden vier weken lang gebruikte luiers en incontinentiemateriaal  bewaren een verslechtering van de milieuhygiëne bij woningen. Wij willen voor grijze containers terug naar de twee wekelijkse inzameling.

Geen apart tarief (diftar) voor de hoeveelheid afval

Er zijn plannen om een diftar in te voeren voor restafval. Het gevolg zal zijn dat er minder restafval komt omdat men, om kosten te vermijden, zoveel mogelijk afval in andere containers zal gooien. Restafval zal dan voor een relatief groot deel uit luiers bestaan en mensen die veel luiers kwijt moeten betalen dan de hoofdprijs. DSV vindt dat geen rechtvaardige verdeling van de kosten van afvalverwerking en zal dan ook alles in het werk stellen om diftar te voorkomen.

Duidelijkheid over de risico’s (aardbevingen) bij boren naar warmte op grote diepte

Een nieuwe ontwikkeling is het streven naar zogenaamde aardgasloze woonwijken. Als alternatief voor het verwarmen van huizen wordt dan onder andere aardwarmte (geothermie) toegepast. Bij aardwarmte wordt er minimaal zo diep geboord als bij aardgas. Over de veiligheid van aardwarmte – bijvoorbeeld het ontstaan van aardbevingen – is nog weinig bekend. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) vindt dat de risico’s van aardwarmte niet goed worden belicht. DSV is op voorhand tegen het boren op grote diepte naar aardwarmte, zolang er geen duidelijkheid is over de risico’s.

Geen overlast van windmolens

Het wordt steeds duidelijker dat er gezondheidsrisico’s zijn voor mensen die dicht bij een moderne windmolen (windturbine) wonen. Een veilige afstand is ten minste twee km tussen een windturbine en een woning. DSV wil daarom dat er in Opmeer geen windmolens mogen worden gebouwd binnen twee kilometer van woningen.

Alleen bínnen de gemeentegrenzen investeren in klimaat en duurzaamheid

Zonnepanelen op daken van gemeentelijke gebouwen is een investering in klimaat en duurzaamheid die van een gemeente verwacht mag worden. Maar investeren in windmolenparken op zee is geen taak van de gemeente. Niet direct en ook niet indirect via een samenwerking. Bij de gemeentegrens houdt deze taak van de gemeente op, vindt DSV. HVC (Huisvuil Centrale) investeert nu, ook namens de gemeente, in het Gemini windpark op zee ca. 250 miljoen Euro.  DSV wil, zodra het mogelijk is, het contract met HVC terugbrengen naar alleen afval inzamelen.

6   Meer aandacht voor veiligheid:

Meer aandacht voor verkeersveiligheid
DSV wil een betere verkeersveiligheid creëren door de komende jaren een aantal stappen te nemen, zoals het opstellen van een mobiliteitsplan om de toename van het verkeer op te vangen in combinatie met een verkeersveiligheidsplan. Daarnaast wil DSV dat het rustig rijden wordt bevorderd, bijvoorbeeld door verkeer remmende maatregelen aan te brengen. Overige stappen zijn het snelle en langzaam verkeer scheiden (fiets- en voetpaden aanleggen), meer veilige oversteekplaatsen aanbrengen (zoals zebrapaden en verkeerslichten), kruispunten overzichtelijk houden (snoeien van beplanting) en een laagdrempelig meldpunt voor asociaal rijgedrag in woonwijken.

Verbeteren veiligheid in de openbare ruimte

Om de veiligheid in de openbare ruimte te verbeteren ziet DSV graag een herinrichting en ontwikkeling voor een nieuwe opzet voor de kermis Opmeer. Daarnaast meer leefbaarheid creëren die sociale controle bevordert door bijvoorbeeld het plaatsen van straatmeubilair in de openbare ruimte, zoals speeltoestellen, zitbanken, kleine gedenkmonumenten en kunstobjecten. De veiligheid kan ook vergroot worden door het onderhoud op peil te houden. Bijvoorbeeld afgewaaide takken sneller weghalen en beschadigde bestrating herstellen (losse tegels en kuilen).

Groter gevoel van veiligheid in de leefomgeving

Je hoort niet vaak dat er behoefte is aan meer blauw op straat in de gemeente. Toch is er behoefte aan politie in de buurt. Een eigen politieloket en een toegankelijke wijkagent zijn daarom zeer gewenst. DSV staat hiervoor evenals het:

–> bevorderen van buurt-apps;

–> aanpakken probleemsituaties (overlast hangjongeren, drugs, inbraken etc.). Indien nodig extra inzet                            wijkagent/politieteam;

–> doorgaan met het beleid “In Control of Alcohol en drugs”.

7   Op de toekomst gericht beleid voor verkeer en openbare ruimte

Verbeteren ontsluiting

De N241 (AC de Graafweg) is de levensader van de gemeente. Vele gebruikers vinden de weg onveilig en de doorstroming slecht. DSV vindt dat de AC een opwaardering nodig heeft: Een echte veiliger weg met daarnaast een parallelweg voor landbouwverkeer.

Wandelgebieden uitbreiden

Er wordt veel gewandeld in de gemeente, maar om nu te zeggen dat we veel mooie wandelgebieden hebben? De meeste wandelingen die je kunt maken gaan (voor een deel) langs wegen waar druk autoverkeer is. DSV heeft gemerkt dat er behoefte is aan rustige veilige wandelpaden, zoals het pad van de Hertog Willemweg naar de Wipbruglaan.  DSV zal zich daarom inzetten om meer van deze paden te realiseren.

Evaluatie hondenbeleid

Het huidige hondenbeleid lijkt er op gericht om hondenbezitters dwars te zitten in plaats van ruimte te geven. Dat gezelschapsdieren een grote bijdrage geven aan het levensgeluk van veel mensen lijkt daarbij volledig uit het oog te zijn verloren. DSV wil een grondige evaluatie van het hondenbeleid waarbij ook hondenbezitters gehoord worden. Daarnaast is het van belang een laagdrempelig meldpunt te hebben voor hondenoverlast waardoor er een werkelijk beeld kan ontstaan hoe ernstig of gering de overlast van honden is.

Actieve houding ten aanzien van vliegtuigroutes Lelystad

Bij andere gemeenten is te zien dat het actief meedenken over vliegroutes beloond wordt door het veranderen van de geplande vliegroutes en -hoogtes. Het is in dit proces van groot belang om zo kort mogelijk op de besluitvorming over de vliegroutes te zitten. DSV wil daarom een zeer actieve houding t.a.v. de vliegroutes vanuit Lelystad.

Actief beleid t.a.v. geluidoverlast

Bij geluidoverlast in de openbare ruimte is een verschil te maken tussen structureel overlast (bijvoorbeeld een motorcrossbaan) en incidenteel overlast (bijvoorbeeld motorfietsen en muziekevenementen). Voor structureel geluidsoverlast wil DSV dat er een verplichting komt van gemeenten om de omliggende gemeenten te informeren over plannen waarbij geluid een rol speelt. Voor incidenteel geluid vindt DSV dat  hiervoor een laagdrempelig meldpunt moet komen. Op basis van het aantal en de ernst van de klachten kunnen dan gerichte maatregelen worden genomen.

8   Geef bedrijven de ruimte

DSV ziet graag een grotere bijdrage van de gemeente aan een gunstig klimaat voor bedrijven. Dit kan gerealiseerd worden door:

–> Het optimaliseren van ontwikkeling van Veken 3 en 4.

–> Creëren en stimuleren van kleine ondernemingen in het buitengebied en industrie aan de Westerboekelweg.

–> Verbeteren van contact tussen ondernemers (winkeliersvereniging, industrieclub, enz.) en gemeente.

–> Aanleg hoogwaardig glasvezelnet.

–> Instellen bedrijvenloket (en contactpersoon) voor informatie en voor en (vereenvoudigde) vergunningverlening          voor bedrijven.

–> Ondersteunen maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

–> Vergroten aantrekkingskracht van het winkelcentrum Spanbroek/Opmeer voor zowel ondernemers als het                winkelend publiek.

9   Een sociaal bouwbeleid

Evenwichtige verdeling van de nieuw te bouwen woningen

De gemeente heeft door de provincie een vaststaande hoeveelheid woningen toegewezen gekregen die de komende jaren gebouwd mogen worden. DSV kiest ervoor dat deze woningen, daar waar mogelijk, evenwichtig over alle kernen van de gemeente worden verdeeld.

Koopwoningen voor starters

Het beleid voor nieuw te bouwen woningen richten op doorstroming vanuit de gemeente. Hierdoor zullen betaalbare starterswoningen vrij komen.

Betaalbare huurwoningen

Het tekort aan betaalbare huurwoningen voor starters, jongeren, senioren en zorgvragers voortvarend oppakken door meer nieuwe huurwoningen te initiëren bij ons gemeentelijk woningbedrijf. Tevens streven naar het betaalbaar houden van bestaande huurwoningen.

Huuraanpassingen dienen niet om de huuropbrengsten te verhogen. Een huurwoning mag geen melkkoe zijn voor het gemeentelijk woningbedrijf. Huuraanpassingen dienen louter en alleen om prijs en kwaliteit van een woning beter in evenwicht te brengen. Daarbij kan een huuraanpassing dus ook een huurverlaging zijn.

Particulier initiatief de ruimte geven

Ruimte geven aan particulier initiatief voor het realiseren van woningen indien inpasbaar in het bouwbeleid. De omgevingswet kan hier goede mogelijkheden voor bieden.

Herinrichting centrum Spanbroek/Opmeer

Door de sterke opkomst van het digitaal shoppen is te verwachten dat de behoefte aan winkels zal veranderen. DSV wil daar tijdig op inspelen. Leegstand (DSB museum, winkels, bibliotheek enz.) zal tot verpaupering leiden en de levendigheid neemt daardoor af. Er zal echter ook zeker een behoefte aan winkels blijven (2e supermarkt, ambachtelijke levensmiddelen, enz.). Wij vinden daarom dat het hoog tijd wordt voor een op de toekomst gerichte herinrichting van het centrum.

10   Betaalbare zorg en voorzieningen.

Goede zorg voor ouderen binnen de eigen woonkern

Het huidige beleid is er op gericht om ouderen langer zelfstandig te laten wonen. Hiervoor is goede zorg en sociale ontmoeting essentieel. DSV kiest voor een zorgbeleid dat hier ruimte aan geeft. Geen bezuinigingen op bestaande voorzieningen (de Lindenhof) en de behoefte onderzoeken voor nieuwe voorzieningen voor deze snel groeiende doelgroep.

Steun aan mantelzorgers

Bij het zelfstandig laten wonen is het vaak noodzakelijk dat familie, kinderen en kleinkinderen in de buurt wonen. DSV is er voorstander van om te onderzoeken of het mogelijk is om een urgentie voor een huurwoning te geven aan kinderen en kleinkinderen die in de omgeving van ouders of grootouders willen wonen, indien zij een steun zijn voor deze ouders of grootouders die daardoor zelfstandig kunnen blijven wonen. Feitelijk een kangoeroe constructie op afstand.

Meer aandacht voor zorg aan kwetsbare mensen

Een belangrijk middel om zorg te leveren aan kwetsbare mensen is de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Op cliëntervaring WMO scoort Opmeer beduidend lager dan het landelijk gemiddelde. DSV wil dat hier verbetering in komt.

Actief armoedebeleid

DSV kiest voor een actief armoedebeleid. Dat mensen onder de armoedegrens niet bij de gemeente bekend zijn betekent niet dat ze er niet zijn. Vooral gezinnen in deze situatie zijn uiterst kwetsbaar. DSV wil daarom voor deze groep de drempel naar de gemeente verlagen door meer bekendheid te geven aan de mogelijkheden die de gemeente heeft zoals het ‘Doe Mee Fonds’ en de ‘Stichting Leergeld West-Friesland’. Daarnaast zou een vertrouwelijk aanspreekpunt binnen het gemeentehuis nuttig zijn.

11   Betere dienstverlening

DSV wil dat het gemeentehuis meer toegankelijk wordt. Voor sommige inwoners is het niet mogelijk om een afspraak online te maken. Iedereen moet zonder afspraak binnen kunnen lopen bij het gemeentehuis, al is het alleen maar om een afspraak te maken.

De gemeente is voor burgers maar één uur per dag telefonisch bereikbaar. DSV vindt dit ontoereikend. Tijdens de openstelling moet er altijd gereageerd worden op telefonische vragen.

Ook een gesprek met een wethouder of de burgemeester moet eenvoudiger kunnen .

Daarnaast ziet DSV graag dat de gemeente indien nodig bij u op bezoek komt.

Onze actualiteit is ook op facebook te vinden. Klik op bovenstaande button.

Aan een ieder voor DSV de verkiezingen tot een groot succes hebben gemaakt, willen wij u van harte bedanken voor uw stem en dus uw support. We zijn dankzij u weer een plek omhoog gegaan in de lijsten, en kunnen nu voor u aan de slag!

Met een open, transparante werkwijze, waarbij wij niet alleen graag naar u als burger willen luisteren, maar er ook daadwerkelijk iets mee kunnen doen.

Nu en in de toekomst! Houdt u onze socials in de gaten? Daarin valt te lezen waar we in de komende jaren gaan vergaderen, en die u desgewenst, of op uitnodiging kunt bijwonen.

Samen naar een nog mooiere gemeente Opmeer, met hart voor u!

Ondanks vele inwoners en insprekers (o.a. van DSV) uit Aartswoud, was de raad niet ontvankelijk voor de argumenten. Stemmen waren 16 voor, 11 tegen. De motorcross mag nu de centjes ophoesten voor een MER procedure. Aartswoud zal niet stilzitten. De wethouder had geen enkel luisterend oor, laat staan begrip, voor de Aartswouders die met gedegen, en gegronde bezwaren kwamen.

Stiltegebieden worden nu bedreigd. De provincie NH heeft de grond bij de N10 nog niet verkocht aan Hollands Kroon. Niet doen! Het is niet duurzaam, niet ecologisch, en er is geen burgerparticipatie toegepast. Ik hoop dat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het Hollands Landschap er mee aan de gang gaan! Aan de ene kant investeren deze partijen in stiltegebieden en beschermde gebieden, aan de andere kant een gemeente die daar rücksichtslos aan voorbij gaat, en zelf deze gebieden bedreigt. Het moet toch niet gekker worden!

Het CDA en de VVD liet Aartswoud lelijk in de steek inzake de motorcrossbaan. Zij gingen niet in op inhoudelijke argumenten. Voor hen was het enige steekhoudende argument dat de motorcrossers al zo lang wachten op een plek voor hun baan, en dat zij dit nu maar eens moesten krijgen. Ja, ten koste van buurgemeente Opmeer die de overlast krijgt. Waar was u, CDA en VVD Opmeer gisteravond? 89% van uw inwoners in Aartswoud is tegen! Uw inwoners waar u de belangen voor behartigt! Wellicht had u uw partijgenoten op andere gedachten kunnen brengen?!